मराठी समुदाय

महाराष्ट्राचे नंबर 1 जीवनशैली न्यूज पोर्टल
आठवड्यातून कधी आणि कितीवेळा सं’बंध बनवावे ज्यामुळे जोडीदाराला आणि आपल्याला जास्त आनंद मिळतो..काय म्हणतात तज्ञ..बघा

नमस्कार मित्रांनो, तुम्हाला माहिती असेल की आपल्या संपूर्ण वैवाहिक आयुष्यामध्ये तुम्हाला किती वैवाहिक सुख हे प्राप्त होते आणि तुम्हाला या पृथ्वीवरील संपूर्ण जीवन चक्रासाठी जगण्यासाठी खूप शुभेच्छा. आज एखादा मानुस असो किंवा प्राणी पृथ्वीवरिल कोणताही जिवंत प्राणी असो प्रत्येकाचे जीवन हे महत्वाचे आहे.

मित्रांनो आपल्या वै’वाहिक जीवनामध्ये नियमित सं-बंध असणे गरजेचे आहे. कारण यामुळे तुम्हाला ताजे तर वाटतेच त्याचप्रमाणे तुमच्‍यामधील प्रेम देखील वाढते. पण अनेक लोकांचाय मनात असा प्रश्न पडतो की आपण आठवद्यातुन किती वेळा आणि कधी प्र-ण-य केला पाहेजे त्याला काही का वेळ आहे का. तसेच  प्र-णय कोणत्या कोणत्या वेळो केला पाहिजे असे अनेक प्रश्‍न आपल्‍या मनाध्‍यने निर्माण झाले असतील.

तर मित्रांनो आज आपण याच प्रश्नांची उत्तरे सांगणार आहोत. आपण  शुद्ध सुखी वैवाहिक जीवन हे आपल्याला जगग्ता आले पाहिजे. आता आपण पाहत असाल की आपल्या जवळच्या एखाद्या जोडीदाराचे जीवन एकदम सुखमय आणि उत्तमपणाने चालु असते, तर त्याच्या चेहऱ्यावरील एक वेगळाच आनंद स्पष्टपणे आपल्याला  दिसत असे जोडीदार एकदम हसत खेळत आणि अगदी उत्तमपणे दाखवात असतात.

पण अने क लोक हे लग्नानंतर काही दिवसांनी किंवा धावपळीच्या नादात, आपल्या  जीवनात आपल्‍या करियरची चिंता, कौटुंबिक जबाबदारी, आपले असणारे  राहणीमान, आपला आहार यामुळे अनेक कारणांनी आपल्या श-रीरात थकवा निर्माण होतो तसेच आपले मनामध्ये असलेले आणि  डोक्यातील चिंता यामुळे त्याला शा-री-रि-क सु-ख जा-स्त देताही येत नाही आणि घेता हि येत नाही.

मित्रांनो प्रकेत नवरा-बायकोची जोडी, शा-रिरिक आणि मा-नसिक दृ-ष्टी हे योग्य आणि तयार असतात, आणि त्यांच्या जोडीदाराबरोबर आपल्या आयुष्यातील परम सुख दोघानाही घ्याचे असते त्यामुळे दोघांची मानसिकता हि एकच असली पाहिजे पण फक्त ऐकायला येते की आजच्या या धावत्या युगात दोघांपैकी एकेरी असंतोष राहण्याची समस्या खूप आहेत.

आपला जोडीदार त्या गोष्ठीसाठी तयार आहे का या गोष्टी, की वा त्याला या गोष्टीमधुन, किती आनंद भेटला, हे जानून घेनेही तितकेच महत्वाचे आहे  चला तर मग आपल्या मनामधील सर्व समस्यांचे आज आपण निवारण करू..

का-म- क्री ये-साठी योग्य वेळ कोणता असेल :- मित्रांनो तुम्हाला मी सांगू इच्छितो कि आपण ल- ग्ना-नंतर आपल्या जो’डीदा’राशी लगेच प्र ण य तसेच का म क्री डेची अपेक्षा ठे वण्यापेक्षा, आपण त्याच्यासोबत भा-वनिक दृष्ट्या जोडले जाणे हे खूप महत्वाचे असते. आपणास माहित आहे कि आपले श री र हे आपल्या व-यानुसार बदलत असते, त्यामुळे वेगवेगळ्या व-यो-गटातील लोकांची का र्यक्षमता आणि त्याची असलेली इ च्छा ही वेगळी असते.

त्यामुळे का म क्री डा क रण्याची इच्छाही वेगवगेळ्या वेळी उत्पन्न होते. मात्र वै’द्यकीय शास्त्रानुसार बहुतेक लोकांमध्ये का मेच्छा ही रात्री 3 च्या सुमारास प्रचंड प्रमाणत वाढते त्यामुळे हाच प्र ण य करण्यासाठी योग्य वेळ मानली जाते. कारण यामागे वै द्य कीय कारण देखील आहे खरं तर यावेळी आपल्या श-रीरामध्ये हा र्मो न हे जास्त प्रमाणत स’क्रिय असतात ज्यामुळे आपण या गोष्टीचा प रर्मो च आनंद घेऊ शकतो.

आपण कधी प्र’ण य करावा :– वै द्य कीय शा स्त्रानुसार सकाळी प्र ण य केल्याने आपल्या श-रीरात टे स्टो स्टे रॉन आणि उ र्जा पातळीत ल’क्षणी’य वाढ होते. यावेळी आपल्या दोघांचीही ऑ क्सि टोसि नची पातळीही वाढते. मात्र आपल्या वेळांनुसार ज्यावेळी आपण फ्री असता आणि आपण त्या गोष्टीसाठी दोघेही मा न सिक दृष्ट्या तयार असता त्यावेळी प्र ण य करणे योग्य ठरत.

अशावेळी आपल्या दोघांनाही त्या गोष्टीची इच्छा असणे खूप महत्वाचे आहे. किती वेळा प्र ण य करावा :- नुकत्याच झालेल्या सं शोध नातं असे आढळून आले आहे की, म हि लांच्या मा सिक पा ळी च्या दोन आ ठवड्यांनंतर आपण प्रणय केला पाहिजे. कारण यावेळी, म हि लांच्या त्या भागाचा वरचा स्त र सुमारे २० टक्क्यांनी वाढतो आणि ,

अशावेळी म-हि-लांमध्ये त्या गोष्टीची इच्छा देखील मोठ्या प्रमाणत असते, त्यामुळे यावेळी प्र ण य करणे आपल्या आ रो ग्यसाठी आणि वै वा हिक जी वनासाठी महत्वाचे ठरते. आता प्रश्न असा पडतो कि किती वेळा प्र ण य करावा तर आपणस सांगू इच्छितो कि वै द्यकीय शा स्त्रानुसार या गोष्टीला कशाची सुद्धा मर्यादा नाही. या गोष्टीवर तज्ञ सांगतात कि हे सर्व आपल्या दो घांवर अवलंबुन असते.

कारण प्रत्येक व्यक्तीची शा-रीरिक आणि मा’न’सिक इच्छा आणि क्ष’मता वेगवेगळ्या असतात. त्यामुळे जर आपण या गोष्टीसाठी शा री रिक आणि मा न सि क दृष्ट्या तयार असाल तर आपण आ ठवड्यातून किती वेळा सुद्धा आपल्या जोडी दारां सोबत प्र ण य करू शकता. तसेच ही गोष्ट करण्यासाठी ठराविक वय असावे किंवा एका ठराविक वयापर्यंतच आपण ही गोष्ट करू शकतो असे काही नाही.

टीप:- वर दिलेली माहिती व उपाय हे सामाजिक  मान्यतेच्या आधारावर दिलेली आहे. यामागे कोणतीही अंध-श्रद्धा पसरवण्याचा किंवा त्यास वाढ देण्याचा आमचा उद्देश नाही. यामुळे कोणीही तसा गैरसमज करून घेवू नये.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.