मराठी समुदाय

महाराष्ट्राचे नंबर 1 जीवनशैली न्यूज पोर्टल
व’या’च्या 13 व्या वर्षी आ’ई बनली ही “सातवी इयत्ती” मध्ये शिकणारी मुलगी, 9 महिन्याआधी काय झाले होते तिच्या सोबत.. ऐकून आपल्याला सुद्धा लाज वाटेल..

आज आम्ही तुम्हाला अशा एका घ’टनेची ओळख करुन देणार आहोत, याविषयी जाणून घेतल्यावर तुम्ही थ-क्क राहाल. होय, आम्ही तुम्हाला सांगू इ’च्छि’तो कि ही घ’टना एका मु’ली’ची आहे. जी केवळ ते रा व्या वर्षीच ग रो द र झाली. नक्की तिच्या बाबतीत असे काय झाले आणि इतक्या लहान व’या’त ती आ-ई कशी झाली, हे सं पू र्ण बातमी वाचल्यानंतरच आपल्याला क ळे ल.

13-14 वर्षाचे व’य हे खेळणे, वाचणे आणि लिहिण्याचे व’य आहे. या व या त आपण स्वतः एक मू’ल आहात. अशा प रि स्थि ती त, जर 13 वर्षांची मु ल गी आ-ई बनली, तर ही गोष्ट तिच्यासाठी ध-क्क्या पेक्षा कमी होणार नाही.

राजस्थानच्या जोधपूरमध्ये इ य त्ता सातवीत शि क णा ऱ्या मु-लीबरोबरही असेच काहीसे घ ड ले आहे. ती वा स ने ची ब’ळी ठरली आहे. एका है वा ना ने तिच्यावर ब’ला-त्का-र केला आहे. सोमवारी ती आ-ई झाली व तिला मु ल गा झाला आहे.

सु मा रे 7 महिन्यामागे मु-ली’ची त ब्ये त अचानक बि’घ’ड’ल्या’व’र हे सर्व उ घ ड झाले होते. अशा प रि स्थि ती त तीला ना ते वा ई कां नी द वा खा न्या त नेले असता. तेव्हा डॉ’क्टरांनी सांगितले की तुमची मु’ल’गी ग रो द र आहे. त्यानंतर तिने डिसेंबर महिन्यात मु ला ला ज-न्म दिला. प्र सू ती नंतर आसपास चर्चा होवू लागली.

जेव्हा मु ली ला याबाबत वि चा र णा केली गेली तेव्हा तिने तिच्या शे’जा’री राहणाऱ्या 30 वर्षीय अ र विं द मे घ वा ल यास या घ’टनेसाठी ज बा ब दा र ध र ले. एएसपी दीपक शर्मा यांनी दिलेल्या मा हि ती नु सा र, नऊ महिन्यांपूर्वी शे’जा’री राहणारा अ र विं द मे घ वा ल ने याने आपला मो’बा’इ’ल दा ख वि ण्या च्या ब हा ण्या ने मु’लीवर ब ला-त्का-र केला होता.

या घ’टनेने मु’ल’गी खूप घा ब र ली होती आणि तिने याबद्दल कोणालाही सांगितले नाही. प्र सू ती नंतर मु ली च्या ना ते वा ई कां नी पो-लीसांना क’ळ’वि’ता’च ते घ’टनास्थ’ळी पो’हचले आणि मु’ली’चे ज बा ब नों’द’वि’ले गेले. यानंतर पो ली सां नी आ-रोपीला जे-ल मध्ये ही पा ठ वि ले.

अ-ल्प व यी न मु’ली’च्या डो’क्या व’र व’डि’लां’ची सावलीसुद्धा नाही. दोन वर्षांपूर्वी तिच्या व’डि’लां’चे नि-धन झाले आहे. तेव्हापासून तिच्या कु’टुंबाची आ र्थि क प रि स्थि ती ही खूप क’म’कु’व’त आहे. यामुळे बर्‍याचदा मु’ल’गी शांतच असते. ती सध्या 13 वर्ष 7 महिन्यांची आहे. ती सातवीत शि’क’त आहे.

हा प्र का र अ’त्यं’त ला जि र वा णा आहे. बहुतेक वेळा असे दिसून आले आहे की जेव्हा मु’ली वर ब’ला-त्का-र होतो तेव्हा आ-रो’पी म्हणून ना ते वा ई क किंवा शे जा री राहणारी व्यक्तीच बाहेर येते. या प्र’करणात असेच घ’डले. अशी प्र’करणे यापूर्वी बर्‍याचदा पा’हि’ली गेली आहेत. त्यामुळे यासं-द’र्भा’त क’ड’क का य दा करण्याची गरज आहे.

आपल्या सर्वांनीही या बाबतीत मु’लां’ना योग्य शि’क्ष’ण दिले पाहिजे. वि शे ष त: त्यांच्याबरोबर अशी काही घ’टना घ’ड’ल्या’स त्यांनी गप्प राहू नये असे त्यांना शि क व ले पाहिजे. याला वि रो ध करा आणि त्व रि त आपल्या कु’टुंबियांना किंवा पो ली सां ना कळवा हे त्यांना समजावून सांगावे. अशाप्रकारे, आ रो पी ला बराच का-ळ मु क्त फि’र’णे शक्य होणार नाही आणि तो त्व री त जे-ल मध्ये जाईल.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.