मराठी समुदाय

महाराष्ट्राचे नंबर 1 जीवनशैली न्यूज पोर्टल
गरुड पुराणानुसार महिला तरुण वयात विधवा का होतात ? हे आहे त्यामागील मुख्य कारण ..त्यामुळे पुरुषांचा लवकर मृत्यु  होतो..

नमस्कार मित्रांनो आज रा’मा यण, म हा भा रत, गरु ड पुरा ण इत्या दी  हिंदू ध-र्मा तील  अनेक ग्रं’थां म ध्ये अशी अ नेक  कामे  सां गि तली आहेत, जी मा न वा साठी नि’षि द्ध अ सल्याचे सां’गितले आहे, जे चु कू नही करू नये, जर मा न वाने केले तर या नि’षि द्ध का मां मुळे त्यांना अनेक  प्र का रच्या स म स्यां ना सा मोरे जावे लागते, त्यामुळे महाभारताच्या शिस्त ब द्ध उत्सवा त ध र्म, नीती आणि अध्या त्म या विष यां चा समावेश करण्यात आला आहे.

काय करावे आणि  काय   करू नये ते सांगते.  या शि वाय  आ यु र्वेद आणि वास्तुशा स्त्रा त ही सांगितले आहे की काय  केले  तर व य कमी होते. आज आपण अशाच काही का’मां बद्दल, ज्या के ल्याने वय क मी होते. याम ध्ये स र्व प्रथम, जे  श्रीमं त आहेत, पण कुटुं बा च्या गर जां वर खर्च करत नाहीत, पैशा चा  लो भी आहेत, त्यांना स’मा जात  मान-सन्मा न मिळत नाही.

तसेच मित्रांनो  घरा’त ठेवलेला पै’सा  जे व्हा गरज अस ता  नाही ख र्च केला जात नाही किंवा कं’जूष प णे  केला जात नाही ते व्हा पै शा ची ला लसा आणखी  वाढते.  त्यामु ळे जास्त पैसा  मि ळ वण्यासा ठी माणूस  चुकी च्या गोष्टी  करू शकतो, या चुकी च्या कृ तीं मुळे स’मा जात अ’प यश येते. कारण लोभ ही एक वाईट शक्ती आहे.

जे आपल्या उ’त्प न्ना पेक्षा जास्त देणगी देतात, कमी उ त्पन्न असताना किंवा पै शां ची कमतरता अस ता ना ही आपले छंद पूर्ण करतात,  फा ल तू खर्च त्यांना कर्ज बा जारी बनव तात आणि त्यामु ळे संपूर्ण कु टुंब संकटात सापडते. असे के’ल्या ने केवळ  बद ना मी होते. या च बरोबर, एकाच  ता टात जेवण न खाता  कुटुं बा सो बत एकाच ताटा त जेवण खाल्ल्यास वय ​​वाढते.

तसेच दुस’ऱ्या च्या पा या वर झो प ल्याने व्य क्ती चे व’य कमी होते. द क्षि णेत पाय क रून झो प ल्याने वय कमी होते. पाय न धुता झो पी जाणे आणि रात्री  उ शि रा पर्यंत जागे राह णे या मु ळे वय कमी होते. तसेच  भा रतीय वा स्तु शा स्त्रा नुसार दा रा समोर पाय ठेवून  झोपू नये. हे   आयु र्मा न कमी करते. सू’र्यो द य आणि सू र्या स्ता च्या वेळी  झोप ल्या ने शरीर आजारी होते आणि वय कमी होते.

त’सेच ,जो व्य क्ती आई, वडी ल, गुरु, भाऊ, बहीण,  आ जोबा, आजी, काका, काकू, ताई, ताऊ इ त्या दी कु’टुंबा तील  लोकांचा तिर स्का र, रा ग किंवा अ ना दर करते, तर ति चे व यही लहान असते.  मं गळ वार आणि श’नि वा री केस का-प ल्याने वय कमी होते. के’स का-पल्यानंतर  आंघो ळ  न के ल्या ने  आ यु ष्य कमी होते.

अने कदा लोक चं’द ना ची पेस्ट  चे ह ऱ्यावर लावतात, पण जर  तुम्ही ही  पेस्ट  अं घोळ करण्या’पू र्वी लावली तर तुमच्या आयु ष्या तील अनेक व र्षे कमी होतात. के सां ना तेल ला वल्या नंतर तोच हात आपल्या शरी रा च्या इतर भा गा ला स्प र्श  करत असेल तर अशा  स्थिती त आपले व य कमी होते. महाभा र  ता-नुसार जे लोक ध  र्म त त्त्वांचे उ’ल्लं घ न  करतात आणि धा र्मिक म र्या दांचा नि षेध कर ता त, अशा लो’कांचे आ यु ष्य कमी होते.

जी व्यक्ती न खे चघ ळ ते किंवा स्वतःला दूषि त ठेवते, स्वत:च्या  स्व च्छ तेची काळजी घेत नाही, अशा  व्यक्ती चे वय कमी होत जाते. जो  व्यक्ती  आका शा त   उग वत्या सू’र्या कडे डोळे वटार तो , त्याचे  वय ही कमी होते आणि लव’क र च  त्याचा मृ’त्यू होतो. तसेच वा ई ट सं ग तीचा आप ल्या जीव ना वर परिणाम होतो, चु की च्या लो कां ची संगत असेल तर काही काळ  आनं दा ची अ नु भूती येते, पण   प रि णा म खूप वाईट असू श कतो, वाईट संगत टाळ ली पाहिजे, नाही त र अ ल्प मृ’त्यू होण्या ची शक्यता असते.

जे लोक स्वतःचा स्वा’र्थ सा ध ण्यासा ठी इतरां चे नु क सान करतात, अशा लो कांना या का मा चे भ यं कर प रि णाम भो-गावे लाग तात, या घृ’णा स्प द कृ’त्या मु ळे त्या व्यक्ती सह त्यां च्या कु टुं बी यांना अ नेक त्रास आणि अ’प माना ला  सा मोरे जावे लागते. शास्त्रात सांगण्यात आले आहे की, जो व्यक्ती ज्या प्रकारचे काम करतो, त्याला त्याच प्रकारचे फळ मिळते.

तसेच जो व्यक्ती दुसऱ्या’च्या वस्तू  हड प ण्या चा किंवा चो-रण्या चा प्रयत्न करतो, तो मोठा  पा पी समजला जातो, कपटा ने  दुस ऱ्या च्या वस्तू  मिळ व णे किंवा चो-रणे, माणसाच्या  जीव ना तील सर्व पु’ण्य क र्मे नष्ट होतात, कधी कधी चो री च्या  वस्तू तू न लाभ तर मिळत नाहीच पण त्या मु ळे तो टा सहन करावा लागतो, जो दान करत नाही तो सु द्धा मोठा पापी आहे.

जर एखाद्या व्य’क्तीने जा णू नबु जून किंवा चु’कून   रागा च्या भरा त ए खा द्याचा खून केला तर हे  कर्म  मो ठे पाप मानले जाते, असे कर्म कर णा ऱ्या व्य क्ती ला आयु’ष्य भर दु:खां ना सा मो रे जावे लागते, आणि त्याचे आ युष्य ही कमी होते तसेच न र कात त्याला अनेक अड च णी चा   सा मना करावा लागतो.

त्यामु ळे जर ग रुड पुराणा नु सार, जर अशा पा पी लोकां शी जर कोणत्या स्त्री ने विवा ह  के ल्यास तर ती कमी वयात विधवा होण्याची शक्यता सांगितली जाते. मात्र तसेच जर एखादी स्त्री व्रत करीत नसेल किंवा व्र ताचा अव’मा न करत असेल तसेच आप ल्या  प ती च्या आयु ष्या सा ठी प्रा र्थना, व्र’त करत न सेल तर त्या चा प तीचे कमी व’यात निध न हो वू शकते.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.