मराठी समुदाय

महाराष्ट्राचे नंबर 1 जीवनशैली न्यूज पोर्टल
फक्त याचं जोडप्याना होतात जुळी मुले…जी जोडपी या प्रकारे करतात तसेच जी जोडपी वयाच्या या चरणात संबंध बनवतात…फक्त त्याचं जोडप्याना

नमस्कार मित्रांनो आणि भगिनीनो आज आपण पाहणार आहोत की जुळी मुले लोकांना कशी भोतात आणि कुणाला होतात. आपण आपल्या आजूबाजूला जुळी मुले नक्कीच पाहिली असतील. जुळी मुले झाली की सगळ्यांना खूप आनंद होतो. आजच्या या धा वपळीच्या जगात एखाद्याला मुलं होण्यासाठी खूप ख स्ता खाव्या लागतात. मुलं होत नाहीत म्हणुन डॉ क्ट रांची ट्री टमें ट करणे किंवा आयुर्वेदिक उ पचार करणे यासाठी लोकांची ध डप ड सुरू असते.

मित्रांनो विचार करा ज्यांना मुल नाही त्यांना वां झो टी असल्याचं दुःख. स मा ज अशा व्यक्तींकडे एका वेगळ्याच नजरेने पाहत असतो. अशा व्यक्तींना आपले जी वन अ स ह्य असे असताना जर समजा एखाद्याला जुळी मुले झाली तर त्या व्यक्तीला ती घ टना स्वर्गापेक्षा कमी नसते. एकाच ग र्भा त दोन मुलांचा ज न्म होतो, ही आ-श्चर्याची गोष्ट आहे. पण आजच्या या ध काध कीच्या आणि महागाईच्या जी वनात अनेक लोकांना एकच बाळ, अपत्य हवे असते.

तर त्यामुळेच आज आपण जुळी मुले होण्याची का रणे आणि जुळी मुले का होतात हे जाणून घेणार आहोत. मित्रांनो आपण आपल्या आजू बाजूला ट्वि न्स किंवा जुळी मुले पाहिलेली असतील किंवा जुळी मुले कशी असतात हे तुम्हाला नक्कीच माहीत असेल. जुळी मुले असण्याची दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे एकमेकांसारखी असणारी म्हणजे स्वभावाने एकसारखी आणि दुसरी म्हणजे एकमेकांसारखी दिसणारी.

तर जुळी मुले होण्याचे सगळ्यात पहिले कारण आहे अ नुवं शिकता. मित्रांनो, जर आपल्या कुटुंबात कोणाला जुळी मुले असतील तर आपल्याला सुध्दा जुळी मुले होऊ शकतात आणि महत्त्वाचे म्हणजे जुळी मुले होण्याचे कारण आ ईवर असते. जर पुरूषांच्या कुटुंबांमध्ये जुळी मुले कोणाला असतील तर याचा काही सं बं ध नसतो.

जर समजा आईच्या खा न दानामधे जुळी मुले असतील तर आपल्यासुद्धा जुळी मुले होऊ शकतात. म्हणजेच जुळी मुले होणार का नाही हे स र्वस्व आईवर अवलंबून असते. तसेच त्यानंतर येते ते म्हणजे वय, जर महिलेचे वय ३०-३२ पेक्षा जास्त असेल तर आणि अशा वेळेस एखादी म हिला प्रे ग्नें न्ट झाली तर जुळी मुले होण्याची चा न्से स जास्त असतात.

म्हणूनच म्हटले जाते की ग र्भा वस्थे चे उचित व योमा न ति शीच्या आतच असावे. तसेच पुढचे कारण आहे ते म्हणजे व जन, ज्या महिलेचे वजन जास्त असेल त्या महिलेला सुद्धा जुळी मुले होऊ शकतात. मुले ही सगळ्यांनाच हवी असतात. पण जुळी मुले झाली तर त्यापेक्षा जास्त आनंद होतो. मुलांना देवा घरची फुले अशीच उपमा खरं तर दिली जाते.

घरात मुल असलं कि घरातलं वातावरण प्रसन्न असते. त्यात जर जु ळी मुले झाली तर आनंदाला पाराच नसतो. अनेक जो ड प्यांना जुळी मुले व्हावी अशी इच्छा असते. अनेक जो डप्यांची ही इ च्छा पुर्ण होताना दिसते. एक अनुभव आपल्याशी शे अ र करते, एके ठिकाणी जुळी मुले झालेली. ती मुले दिसायला एकसारखी होती ओळखायला कठीण जात होतं.

एका मुलाला चि मटा काढला कि दुसर मुलं र ड त होतं. दोघांमध्ये खुप सा म्य होते. एक रडलं की दुसर र डायचं आणि एक हसलं कि दुसरं हसायचं. खुप मजेशीर प्रसंग होता तो. खरंच जुळी मुले खुप नशीबवान असतात. जुळ्या मुलांची उंची, स्वभा व, वर्तणूक, व्यवहार बहुतेक वेळा एक सारखाच पहायला मिळते. जुळी मुले होणे हा आजही स माजामध्ये कौ तुकाचा व कु तु हलाचा विषय मा नला जातो.

जु ळ्या मुलांची ना ळ ही एकच असते. पण काही ठिकाणी वेगवेगळी ना ळ देखील पाहायला मिळते. जु ळ्या मुलांमध्ये खूपदा वै चारिक साम्य देखिल दिसून येते. अशा मुलांची बौ द्धिक क्ष म ता ही इतर मुलांपेक्षा अधिक चांगली असते. हे सर्व जरी खरे असले तरी जु ळ्यांचे सं गोपन करताना मात्र ता रेवरची क स र त करावी लागते. तरीही काय पण म्हणा जुळी मुले सर्वां नाच खूप प्रिय असतात.

तर मित्रांनो तुम्हाला हि माहिती कशी वाटली हे कमेंट मध्ये नक्की कळवा आणि यावर तुमचे काय मत आहे ते सुद्धा सांगा.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.