मराठी समुदाय

महाराष्ट्राचे नंबर 1 जीवनशैली न्यूज पोर्टल
कामरूप कामाख्य मंदिरात जाताना या गोष्टीच नक्कीच लक्षात ठेवा.. हि अविश्वसनीय रहस्य तुम्हाला माहिती पाहिजेत..

नमस्कार मित्रांनो आज आपण पाहणार आहोत की आपल्या हिंदू पुराणामध्ये असे अनोहे काही रहस्यमय मंदिरे आहेत ज्याबाबत आपल्याला तसेच शास्त्राद्याना सुद्धा शोधात आली नाहीत. इति’हा सात का’माख्या मंदिर हे भारता ती ल सर्वात प्रा चीन मंदि रां पैकी एक आहे आणि  नैस र्गि क रित्या, शतका’नुश त के इ ति हा साशी सं-बं’धित आहे.

हिं’दू ध’र्मात, आसाम म धील हे एकमेव असे मंदिर आहे जेथे  स्त्रि याना त्याच्या अडचणी च्या  काळात या मं’दिरात प्र’वेश मिळतो . का’माख्या  श’क्ती पीठ असे या मं’दि राचे नाव आहे. भ’ग वान वि’ष्णूनी आपल्या सुद’र्श न च’क्राने माता स तीचा नाश केला होता. त्या वेळी स’ती दे वीचा यो’नी  भा ग का मा ख्या मध्ये पडला होता. हिं’दू धर्म आणि पुराणा’नु सार जिथे स’ती किंवा अं’ग घात लेले कपडे व दागि ने जिथे पडले तेथे  शक्ती पीठ म्हणून अस्तित्त्वात आले.

तर मित्रांनो  या मंदिरात देवी  स’तीची पूजा यो-नीच्या रूपात केली जाते . का माख्या मंदिर श’क्ती पीठ हे ५१  श’क्ती पी ठांपैकी मानले जाते. का’माख्या देवीचे मंदिर म्ह’णजे अ’घो रि आणि तां’त्रि कां चा बा’ले किल्ला मानला जातो. हे मंदिर सर्व  श’क्ती पीठांचे म’हा पीठ मानले जाते. ध र्म पुरा’णां नुसार या ठि’काणी भगवा न शं’कराचे मा’ता स’तीच्या प्र’ति असलेल्या मो हाचा भं’ग करण्यासाठी, भगवा’न वि’ष्णूने आ’पल्या सु’द र्शन च’क्रा ने देवीचे ५१  भाग केले होते व ज्या ज्या ठिकाणी हे ५१  भाग पडले.

या ठिकाणी मा’तेची यो-नीचा भाग पडला होता, जे आता १  श’क्ति शाली पीठ आहे.  का माख्या दे’वीची मा सि क पा ळी म’हि न्यातुन ३ दिवस होते. मग तीन दिवसानंतर भाविकाची येथे दर्शनासाठी गर्दी होते. या मं’दि रात लाल रंगाचे ओले कापड भे’ट दिले जाते. जेव्हा ३  दि वस आ’ईला  पा’ळी होते तेव्हा मं’दि राच्या आत पां’ढर्‍या रं’गाचे का’पड पसरतात .

तर मित्रांनो  तीन दिव’सा नंतर ही मातेच्या पाळीमुळे ती वस्त्रे लाल रंगाने भिजलेली असतात.या मंदिराची काही वेगळी वैशिष्ट्य सांगितले जातात. त्यामुळे येथे कन्या आपल्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी देवीची पूजा करतात. त्याच बरोबर येथे प्राण्यांचे बळी देखील दिले जातात. पण येथे मादी प्राण्याचा बळी दिला जात नाही. तसेच काली आणि त्रिपुरा सुंदरी यानंतर कामाख्या माता ही तांत्रिकांची सर्वात महत्वाची देवी मानली जाते. या देवीची पूजा महादेवाची नवीन वधू म्हणून केली जाते. तसेच या मंदिरच्या परिसरामध्ये भक्त इच्छा घेऊन येतात देवी त्याची प्रत्येक इच्छा पूर्ण करते. या मंदिरा जवळच्या मंदिरात या आईची मूर्ती मिळेल.त्याला कामदेव मंदिर म्हणतात.

या मं’दि रात तां’त्रि क दृ’ष्ट श क्तीं वर दे’खील वि’जय मि ळ वता येतो . कामा ख्या चे तां’त्रि क व सा’धू च म त्कार करण्या स  खु’प स’क्ष म मा’नले जातात. आ’पल्या इ’च्छा पूर्ण करण्या’सा ठी लोक का’मा ख्या च्या ती’र्थ या त्रेवर येतात.  का माख्या मं’दिर ती न भागात बनलेले आहे. प’हिला  भाग स’र्वात मोठा आहे, जिथे प्र’त्येक व्य क्ती ला प्र’वेश नाही, तर दु सर्‍या भा गात आ’ई चे द र्श न होते जि थे म हिन्यातील ती’न दि’वस माते ला मा सि क पाळी येते या द रम्यान मं’दि रा चे दर’वा जे ती’न दिवस बं’द ठेवतात.

म’ग तीन  दि व सांनी मं’दि राचे दर’वा जे मो’ठ्या थाटा मा टाने पु’न्हा उघ’ड तात. हे ठि’का ण तं’त्र साध’ने सा ठी स’र्वा त म’ह त्वा चे स्था’न मानले जाते. येथे सं’न्यासी आणि अघोरी यांची ग’र्दी कायम असते. जर  ए खाद्या व्यक्तीला  काळ्या  जा’दू चा खुप त्रास होत असेल तर  तो द र्श नासाठी येथे येतो. त्यामुळे हे दे शातील काही हिं’दू मंदि’रां पैकी एक आहे, जिथे अजू न ही प्रा’ण्यांचा ब’ळी दिला जातो.

या मं’दि राशे जारी एक तलाव असून तेथे पाच दिवस दु र्गा मा तेची पू’जाही केली जाते आणि येथे दर रो ज ह जारो भा विक दर्शना साठी येतात. या मंदिरात  कामा ख्या मातेला शे ळ्या, का’सव आणि म्ह’शी अर्पण केल्या जातात आणि काही लोक का मा ख्या देवीच्या  मंदिरात क’बु तर, मा’से आणि ऊ’स देखील अ’र्पण करतात. त्याच वेळी, असे देखील सां’गितले जाते की प्रा’चीन काळी येथे मानवी बाळां ना ही बळी दिले जात होते, परंतु कालां’त राने ही प्र’था बदलली आहे.

आता इथे प्रा’ण्यां च्या का’ना च्या का त डीचा ​​काही भा’ग ब’ळी चे प्र’तीक म्हणून दिला जातो. एव ढेच नाही तर हे प्रा’णी तिथेच सोडले जा तात. माता का मा ख्याचे प’वित्र निवा’स स्थान तं’त्र-मं’त्राच्या अभ्या सासाठी ओळखले जाते. या सि’द्ध पीठावर प्रत्ये’क म’नो का मना पूर्ण होते असे सांगितले जाते.

मित्रांनो  म्हणूनच या  मंदि रा ला का मा ख्या म्हणतात. येथे साधू -अघो रींची वर्दळ असते. मंदिरात ठि क ठिकाणी तं’त्र-मं’त्रा शी सं-बंधि त गोष्टी पाहा यला मिळतील. अ’घोरी आणि तं’त्र-मं’त्र क रणारे लोक येथून या गोष्टी घेतात. तर मित्रांनो तुम्हाला हि माहिती कशी वाटली हे आम्हाला खाली कॉमेंट मध्ये नक्की कळवा.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.