मराठी समुदाय

महाराष्ट्राचे नंबर 1 जीवनशैली न्यूज पोर्टल
साक्षात आई महालक्ष्मीची कृपा असते अश्या महिलांवर..!  भाग्यवान महिलांच्या अंगावर असतात या ९ खुणा..

नमस्कार मित्रानो आणि भगिनीनो तर आज आपण पाहणार आहोत की अश्या कोणत्या म’हिलांवर साक्षात आई म’हाल क्ष्मीची कृपा असते, तर आपला जोडीदार हा आ’पल्याला समजून घेणारा असावा, आयु’ष्य भर साथ देणारा, आपल्या पाठीशी उभं राहणारा व संपूर्ण जीवन एकमेकांच्या साथीने व्य’तीत करण्या साठी आपण जीवनसाथी शोधतो.

तसेच मित्रानो आपल्या भा’ग्याचा आपल्या जीवना वर फार जवळून परिणाम होत असतो.त्यामुळे काही मोठे भाग्य घेऊन ज-न्माला आलेल्या या महिला असतात ज्यांची लक्षणे या ९ पैकी एखादे किंवा जास्त असू शकतात. ज्या स्त्रि’यांची श’रीर यष्टी शा’स्त्रा नुसार अशा प’द्धतीची असते त्या स्त्रि’या भाग्य’वान मानल्या आहेत. यामुळे त्यांच्यस कुटुंबाचे भा’ग्य उजळते असे आपले शा’स्त्र सांगते.

मित्रानो आणि भगिनीनो तर पहिली गोष्ट म्हणजे, भाग्य हे कपा’ळा वर लिहलेले असते असे म्हणतात, त्या प्रमाणे ज्या स्त्रि’यांचे कपाळ मोठे असते , चमक दार असते, त्यांच्या प’तीचे आ’युष्य दीर्घ काळ असते, त्यांच्या पतीला प्रत्येक कामात यश मिळते.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, ज्या म’हिलांचे पाय लांब असतात, पायाची बो’टे समान असतात, जवळ असतात, त्या त्यांच्या पतीच्या घ’रात सुख, धन संप’त्ती घेऊन जातात. भरपूर प्रमाणात ऐ’श्वर्य, ध’नलाभ व मान, प्र’तिष्ठा या महिला त्यांच्या पतीच्या घरी ल’ग्न करून गेल्यावर घेऊन जातात. यांना देवी ल’क्ष्मीचे रूप मानले जाते.

तसेच मित्रानो  तिसरे लक्षण असे की, ज्या स्त्रि’यांचे केस भरपूर लांबसडक व दाट असतात त्यांच्या पतीला अगदी प्रत्येक कामात यश मिळते, असे आपले स’मुद्र शा’स्त्र सांगते. अशा स्त्रिया दिसायला सुरेख असतात व प्र’सन्न मुद्रेने त्या सर्वांचे मन जिंकून घेतात. घरातील प्रत्येकाची काळजी घेतात व सर्वांवर प्रेम करतात. त्या नेहमी घराच्या सुखासाठी झटत असतात.

चौथे लक्षण असे की, ज्या स्त्रि-यांची बें’बी खोल असते, बें’बी जवळ तीळ असते, अशा स्त्रिया स्वतः खूप सुंदर व आक’र्ष क असतात, त्या त्यांच्या प’ती वर खूप प्रेम करतात, अतिशय धार्मिक प्र’वृत्ती असणाऱ्या या स्त्रिया नेहमी आपल्या कु’टुंबाचा विचार करतात.

पाचवे भा’ग्य शाली लक्षण असे की, ज्या स्त्रियांचा खांदा पुढे झुकलेला असतो अशा स्त्रि’या नम्र स्व’भा वाच्या असतात ज्यामुळे त्या अतिशय छान संसार करतात. सहावे लक्षण हे की, ज्या स्त्रियांच्या नाकाच्या शें’ड्या वर तीळ असतो अशा स्त्रिया त्यांच्या परि’वा राशी खूपच ए’कनिष्ठ राहतात, त्यांची काळजी घेतात तसेच त्या स्व’भावाने खूपच चांगल्या असतात.

सातवे लक्षण असे की, चे’हऱ्याचे सौं’दर्य हे डो’ळ्यांनी खुलत असते , ज्या महिलांचे डोळे सुंदर, तेजस्वी व चम’कदार मोठे असतात अशा स्त्रि’या खू’पच भा’ग्य शाली असतात, अशा स्त्रियांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात व या स्त्रि’या त्यांच्या पती’वर खूप प्रेम करतात व त्याच्या प्र’त्येक गो’ष्टी मध्ये त्याची साथ देतात.

आठवे लक्षण म्हणजे ज्या स्त्रि’यांचे दात पां’ढरे शुभ्र असतात, सरळ रेषेत असतात, समोरील दोन दा’तां मध्ये फट असते अशा स्त्रि’या भा’ग्य शाली असतात. या स्त्रिया त्यांच्या सं’सारात खूप रमलेल्या असतात. शेवटचे नववे लक्षण असे की ज्या स्त्रि’यांची मान उंच, छोटी असते अशा स्त्रि’या त्यांच्या क्षे’त्रात का’र्य शील असतात. नेहमी सका’रा त्मक विचार करतात.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.