मराठी समुदाय

महाराष्ट्राचे नंबर 1 जीवनशैली न्यूज पोर्टल
महिलांच्या शरीराचे हे भाग असतात जास्त उ’त्तेजित, म्हणून महिलांना उ’त्तेजित करताना कराव्या या क्रिया..

नमस्कार मित्रांनो तर आज आपण पाहणार आहोत की काम क्रीडा करत असताना महिलांना उ’त्तेजित करण्यासाठी आपण काय करू शकतो, तर मित्रांनो  आपल्या आयुष्यामध्ये शा’रीरिक सं’बंध हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. बऱ्याचदा अनेक पुरुष आपल्या पा’र्ट नर ला व्य’वस्थित उ’त्तेजीत करू शकत नाहीत. त्यामुळे अनेक जण नाखूष असतात. शा’रीरिक सं’बंध प्र’स्था पित करणे ही सुद्धा एक कला च आहे.

शा’रीरिक सं’बंध प्रस्थापित करण्या पूर्वी फोर प्ले करणे खूप महत्त्वाचे आहे. ही गोष्ट अशा प्रकारे केली पाहिजे की, तुमचा पा’र्ट नर फोर प्ले पेक्षा जास्त उ’त्ते जीत झाला पाहिजे. शा’रीरिक सं’बंध प्र’स्था पित करणे हा एक अतिशय रो’मां चकारी अनुभव आहे. काही वेळेला एकच प्रकारे शा’री रिक सं’बं ध प्रस्था’पित करताना लोकांना कंटाळा येतो.

त्यांना शा’रीरिक सं’बंध प्रस्था पित करण्याच्या नवीन पद्ध’ती माहीत नसतात. अश्या वेळी ते लोक अस्व’स्थ ही होतात. पण का’लां तराने लोक बरेच काही शिकतात. महिलांच्या श’रीराचे असे काही भाग आहेत, अवयव आहेत जिथे स्प’र्श केल्यावर त्या उ’त्तेजीत होतात.

हे बऱ्याच लोकांना माहीत नसते. जसे की, पुरु’षांच्या काही भागांना स्पर्श केल्यावर ते उ’त्तेजीत होतात. त्याच प्रमाणे म’हिलां मध्ये देखील असे काही भाग असतात ज्यांना स्पर्श केल्यावर त्या उ’त्तेजीत होतात. आज मी अशाच काही भगांबद्दल सांगणार आहे.

१) गुड’घ्याच्या मागे – तर मित्रांनो  गुडघ्याचा मागचा भाग हा बहुते कदा स्त्रि’यां मध्ये दुर्ल’क्ष केला जातो. या भा’गांमध्ये म’ज्जा तंतू च्या टोकांनी समृ’ध्द आणि अत्यंत संवे’दनशील क्षेत्र असते. जर तुम्ही तुमच्या जोडी दाराच्या या भागावर चुं-ब’न घेतले तर ती खूप उ’त्तेजीत होईल. २) पाठ – म’हिलांचा पाठीचा भाग देखील अत्यंत सं’वे दनशिल असतो. इथे चुं’ब-न घेतल्याने महिला उ’त्तेजीत तर होतातच, पण त्यांचा ताण देखील कमी येतो.

३) ओठ – शा’रीरिक सं’बंध मध्ये चुंबन हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. ओ’ठाच्या चुं-ब नाने स्त्रि’या लवकर शा’री-रिक सं’बंध साठी उ’त्तेजीत होतात. त्यामुळे त्या स्वतःला सहजपणे आपल्या पार्टनर कडे स’म र्पित करतात. ४) खांदे – खांदे या भागावर चुं’बन घेतल्याने देखील लैं’गिक सं’बं ध यातील उ’त्साह वाढतो. त्यामुळे आपल्या जोडी दा-राच्या या ठिकाणी चुं’ब न घेतल्याने लैं’गि क सं’बंध यातील उ’त्तेजना वाढते. त्याच प्रमाणे महिलांच्या छा-तीला स्पर्श केल्याने देखील स्त्रिया त्वरित उ’त्तेजीत होतात.

५) मां’ड्याचा भाग – जर तुम्ही तुमच्या पा’र्ट नरच्या मांडीच्या बाजूला स्पर्श केला तर ती उ त्तेजित होईल. जेव्हा तुमच्या जोडीदाराला शा री-रिक सं बं ध प्रस्थापित करण्याची इच्छा वाटत नसेल. तेव्हा त्यांना कि-स करताना त्यांच्या मां’डीला स्पर्श करा. तुमचा जो’डी दार अशाने अधिक उ’त्सा हित होईल.

मित्रानो तसेच, जर तुम्हाला तुमच्या जोडी दाराने खूप उ त्तेजित करायचे असेल तर तुम्ही त्यांच्या मां’ड्यां वर चुं बन घेऊ शकता. असे केल्याने तुमचा पार्टनर खूप उ त्तेजित होईल. महिलांच्या मां-ड्यांचा भाग हा इतर भागा पेक्षा अतिशय सं वे’दनशील असतो.

६) हात – तुम्ही विचार करत असाल की, महिलांचे हात कसे उत्ते’जीत असू शकतात. पण तुम्ही तुमच्या जोडी दाराच्या हाताला चांगला स्पर्श केला तर, त्याला उ’त्तेजीत करू शकता. महिलांचे हात सर्वात महत्त्वाचे इरो जेनस झोन पैकी एक आहेत.

७) मान – महिलांच्या मानेवर चुंबन घेतल्याने त्या खूप उ’त्तेजीत होऊ शकतात. अनेक चि’त्रप टांमध्ये देखील तुम्ही पाहिले असेल की, अभिनेता म’हिलेच्या मा’ने वर चुं-ब न घेण्यास सुरुवात करतो आणि ती महिला किंवा अभिनेत्री उ’त्तेजीत होते. महि’लांच्या माने कडे दुर्लक्ष करू नका. कारण, ही मान त्यांना मोठ्या प्रमाणात उ’त्तेजीत करण्यास मदत करते.

९) छा ती – महि’लांचा हा भाग सर्वात सं’वेदन शील आहे. त्वरित स्पर्श केल्यास स्त्रि’या उ त्तेजित होतात. त्याच वेळी पु’रुष स्त ‘नांना स्पर्श के’ल्या वर देखील उत्साहित होतात. स्त्रियांना स्त ‘नांना अधिक हळू हळू स्पर्श केलेलं आवडतं. ८) कान – अने’कांना कान हे उ’त्तेजीत नसतात असे वाटत असते. पण म’हिलांचे कान हे अतिशय उ’त्तेजक आणि सं’वेद नशील असतात. जेव्हा तुम्ही महिलेच्या कानाला चुं-बन घेत असता त्या वेळी ती अतिशय उ’त्तेजीत होते.

अशा प्रकारे आपण आपल्या पा’र्ट नर ला उ’त्तेजीत करू शकतो. शा’री रिक सं’बंधा ची ही गुरु किल्ली आहे. पर मानंद मिळवण्याच्या शिख’रा वर पोहो’च ण्यासाठी स्त्रियांना मा’नसि करीत्या उ’त्तेजीत करणे आवश्यक आहे. तरच तुम्हाला उत्त’म रीत्या शा’री रिक सं’बं-ध प्रस्थापित करता येतील आणि आपल्या पा’र्ट नर ला देखील खुश करता येईल.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.