मराठी समुदाय

महाराष्ट्राचे नंबर 1 जीवनशैली न्यूज पोर्टल
मी त्याच्यावर मनापासून प्रेम केल आणि त्याने मला लौज वर बोलून जे काही केल ते..जे माझ्यासोबत घडले ते..

नमस्कार मित्रांनो आज आपण पाहणार आहोत एका मु’लीची प्रे मात पड ल्या वर काय अवस्था झाली होती तर ती मु लगी अशी म्हणते की “माझं खरच खूप म ना पासून प्रेम आहे ग त्याच्यावर “! उर्वी रडून रडून वि’शाखा स मोर आप ल मन मोक ळ  करत होती. अग पण ही  तुझी  बा जू झा ली, पण त्याच काय? त्या’चही तु झ्याव र तेवढच प्रेम आहे का?

याचा  पण विचार कर न, उर्वी आणि वि’शाखा दो’घी कॉले ज पासून च्या  मै त्रि णी आता एकाच ऑफिस म ध्ये काम करतात ते व्हा पा सूनची दो घींची अगदी घ’ट्ट मैत्री सगळी सुखं -दुःख ए’क मे काशी शेअर  करत असत.  ऑ  फिस मध्ये लं च ब्रे क मध्ये त्या दो घी ग प्पा मारत असता त ते व्हा उर्वी त्या च्या वि षयी सांगू लागली. उमेश उ र्वि च्याच ऑफि स मध्ये काम करणार  हु शार, क र्त ब गार होतकरू मुलगा.

त्याचे आणि उर्वी चे ब ऱ्या च वेळा बोलणे होत असे. दोघे ही ए काच प्रो जे क्ट मध्ये काम करत होते. उमे’श तो  प्रो जे क्ट ली ड करत होता. त्यामु ळे मि टीं ग्ज, कॉल, डि’सि जन  यासाठी दोघे ए कत्र काम करत असत. जे’वण एकत्र,  दु पा रचा च हा एकत्र  यामुळे दोघात ली  मै त्री वाढू लागली.  ऑफि स म ध्ये येणे  जाणे ए कत्र होऊ लागले.

दो’घांची घरे त शी लां ब होती मात्र उ मेश उ र्वी ला पिक करा य ला तिच्या घरा प र्यंत रोज जात असे.  ह ळू हळू ऑ फिस कामा शि वाय दो घांचे  बो लणे वाढू लागले, त्या तून दोघे एकमेकां चे चांग ले मित्र बनले. त्याच मै त्रीचे रु पां तर ह ळू हळू प्रेमात होऊ लागले. निदान  उ र्वि साठी तरी हे  प्रे मच होते. त्यामुळे रोजचा  दिव स एकमेकांशि वा य  जातच नसे.

रोज ऑ फिस  शिवा य बाहेर भेटणे, भेट व स्तू देणे, मु व्हीज अश्या गो’ष्टीना   उधा ण येऊ लागले. सतत  फोन ,  मे सज, सो शल मि  डीया व र एक मे कांशी होणारा संवाद इ. वा ढू लागले. उ’र्वी उमेश वर मना पा सून प्रेम करत होती, त्या च्या साठी वाटे ते क रायचं तिची त यारी होती. फोन का आला  ना ही, मे से जला रि प्लाय का दिला नाही याचा सतत तिच्या डो’क्या त चालू राहिला.

त्याच्यासाठी नवीन काहीतरी पदार्थ करून घेणे, त्याच्या आ’व डीच काहीत री  रोज बनवून  नेणे हा तर आता ति चा नि त्य क्र मच झाला होता.  उ र्वी च्या आई च्या ही गोष्ट ल’क्षात आली होती. तिने उ र्वी ला त्या बद्दल विचारले देखील. उ र्वीने आप’ल्या प्रेमा ची क बुली आईज व ळ दिली होती. उर्वी  मना पा सून  उ मे श’वर प्रे’म करत होती. उ मेश अतिश य  साधा आणि सरळ  मुलगा होता.

आणि  त्याला आपण छान दिसावे, चांगले  क पडे घातले पाहिजे याची विशे ष आवड न व्हती. त्याने नीट रा हावे छान दिसावे हा  उ र्वीचा अ’ट्टा हास होता. त्यामुळे त्याच्यासाठी क’पडे ख रेदी करणे, पर फ्यु  म्स,   घ ड्याळ बेल्ट अश्या त्याचे व्य’ क्ति मत्त्व  खु ल व णाऱ्या व स्तू ती ने हमी च त्याला  घे ऊन देत असायची. दो’नच म हि न्यात तिने उमेश चा लू क पूर्ण बदलून टाकला होता.

पू’र्वीचा सा धा उमेश आता अ धिक च देखणं आणि सुंद र दिसत असे. एकदा दोघे  महा ब ळे श्वर ला गेले होते .  ए क मे कांच्या सह वा सात, प्रे मात, डोळ्या त डो ळे घालून ए क मे कांचा हवा ह वासा  स्प र्श दोघे अ नु भवत होते. त्या  धुंद  वाता व र णातून बाहेर प डावे असे  दो घाना ही वाटत नव्हते. त्यादि वशी त्यांनी तिथे राहायच ठर वलं.

नि तस घरी देखील कळवलं. उर्वीच्या आ ईने थोड्या काळजी ने च तीला राहा यला प र वा नगी दिली. तिथल्या वा’ताव र णाची वे गळीच न शा दो घा नाही चढली होती. ति थल्या एका छान नि स र्ग’र म्य  हॉटे ल मध्ये दोघे राहिले. रात्री जेवण क रून  फिरू न आले. प्र’ती क च्या मनात आज  वेग ळाच प्लान होता. तो सतत  उर्वी च्या  केसा तू न हात फि र वत तिला जवळ घेऊन बसला होता.

रात्री फि’रू न येताना   मस्त  आई स क्रि म  खाल्ले ए काच रूम मध्ये  दोघे ही राहिले. दोघांनी ए’क्स्ट्रा  बेड लाऊन घेतला हो ता. पण अ चानक  उमे श उर्वी च्या जास्त च जवळ आला  उर्वी त्या च्या शी फ्यु चर प्लान बद्दल  बो लू लागली. तिच्या क डे पू र्ण  दु र्ल क्ष करून तिच्या ज वळ जाऊ लागला आणि दिवसभ रा ती ल दो घां च्या सहवासा ने दोघां म ध्येही  आक र्ष ण वाढत होते.

उर्वी  उ मे श ला सम जाव त होती हे सगळ आता  क रण योग्य नाही. पण  दोघे ही वेग ळ्या च मू’ड मध्ये होते. शे वटी दोघां चा ही तोल गेला. जे दो घां च्यामध्ये घ डा यला नको होते ते च रात्री घडले, आणि त्यांनी त्या रा त्री काम जी व नाचा  मन सो क्त आनं द घेतला, पण सका ळी जेव्हा  उर्वी  ला जाग आली तेव्हा तिला खूप वाई ट वाटत होते.

उ’ मे श मात्र एकदम शांत होता, जे झाल ते योग्यच होत असा तिला समजावत राहिला. त्याला सगळ्या गोष्टींचा आनद मिळाला होता. परत आल्यापासून उ र्वी खूप निराश होती. आप ल्या मैत्रि णी ला भे टन मात्र तिने  स ग ळ्या गोष्टी  सांगि त ल्या. वि शाखा  तिला समजावत होती, आ धार देत होती. झाल्या  प्रका  राचा उमे श्व र मात्र काहीच परिणाम झाला नाही.

त्याच्या स्व’भा वात काहीच फरक प’डला नाही तो तिच्याशी  सार खा च प्रेमा ने वागत राहिला. पुन्हा  सग ळ्या गोष्टी ह’ळू हळू  सु र ळीत होऊ लागल्या. आता मात्र  उ र्वी ल’ग्ना चा ह त्त करू लागली. उमेश  हि हो  म्ह णून सांगत राहिला. बाहे र जाणे म र्यादा ओलां ड णे आता ने ह मी चेच होऊ लागले.  ल ग्ना चा वि षय मा’त्र उमे श नेहमी च  टाळू लागला.

ए कदा तर त्याने स्प ष्ट च सां गि तले कि त्याला  आता च  लग्ना चा विचार  करा य चा नाहीये. आता क रि अ र म ह त्त्वाचे आहे.  पुढ च्या  महि न्या त तो अ मे रिकाला  निघून गेला. इक डे उ र्वी मात्र त्याच्या आ ठव णीत आला दिवस शां त पणे घालवत राहली. त्यांचे पुढे काही  हो ईल का याचा च विचा रात आप ली स्वप्न  माती मोल होत असताना पाहत राहीली.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.