मराठी समुदाय

महाराष्ट्राचे नंबर 1 जीवनशैली न्यूज पोर्टल
फक्त एका केळासोबत जुन्यातला जुना मुळव्याध करा बरा.. खात्रीशीर उपाय फक्त २ दिवसात मिळेल आराम..

नमस्कार मित्रांनो आणि भगिनीनो तर आज आपण पाहणार आहोत की जुन्यातला जुंना आपण मुळव्याध आपण कश्याप्रकारे नाहीसा करू शकतो मू’ळ व्याध हा गु’द मार्गात होणाऱ्या व्या धीं’पैकी एक महत्त्वाचा व्याधी आहे. सामान्यत: गु’द मा र्गात तीन मोठ्या र’क्त वा’हिन्या असतात. या घ’ड्या ळ्याच्या का’ट्या नुसार ३, ७ आणि ११ वा’जल्या प्रमाणे स्थित असतात.

ते मित्रांनो खरतर आपण चुकीचा आहार व विहार घेतल्याने या र’क्त वा’हिन्यांना सूज येऊ लागते व त्या फु’गतात. यालाच मु’ळ व्याध असे म्हणतात. थो’डक्यात सांगायचं झालं तर र’क्त वा’हि न्यांना आलेली सूज आणि, त्यामुळे तयार होणारा फु’गवटा यालाच मू ळ व्याध अथवा पा’इ ल्स असं म्हटलं जातं.

मू’ळ व्याध झाला आहे की नाही हे अनेकदा रु’ग्णाला समज’ण्या स वेळ लागतो.  मू’ळ व्याध झाल्याची ल’क्षणं खालीलप्रमाणे आहेत. ती दिसल्यास तात्काळ उपचार करावा.

लक्षणे :- शौ’चाच्या ठिकाणी र’क्त स्त्रा व होणे. शौ’चाला आल्या नंतर आग आणि वेदना होणे. शौ’चाच्या ठिकाणी खा’ज येणे. शौ’चाच्या वेळेला मां’स त भाग बाहेर येणे. तर मित्रांनो यावर आज आम्ही तु’मच्या साठी घेऊन आलो आहोत अत्यं’त फा’य देशीर असा घ’र गुती रा’म बाण उपाय. सा’मान्यतः मु’ळ व्याध दोन प्रकारची असते. एका मध्ये र’क्त पडते तर एका मध्ये र’क्त पडत नाही.

परंतु मित्रांनो दो’न्ही मध्ये प्रचंड प्र’माणात त्रा स होतो. मु’ळ व्याधी सोबतच्या लोकांना अ’ल्स रचा त्रा स आहे किंवा का’विळ झाली आहे त्या लो’कांना देखील हा उपाय अत्यंत फायदे’शीर ठरनार आहे. या उपाया साठी सर्व प्रथम लागणारे घटक आहे ते म्ह’णजे तु’रटी. होय तुरटी, तुम्हाला कदाचित आ’श्चर्य वाटेल परंतु याचे अनेक फायदे आहेत.

फार पूर्वी पासून आपण पाणी शु’द्ध करण्यासाठी पाण्यामध्ये तुर’टी चा खडा फिरवतो.या उपायामध्ये तुम्हाला क’च्ची तु’रटी वा’परा यची नाही तर गरम लो’खं डाच्या तव्यावर छोटा तु’रटी चा तुकडा तुम्हाला पाच ते सात मिनिटं शि’जवा यचा आहे. त्या’नंतर जरा व्य’व स्थित थं’ड हो’ऊन द्या व त्याची पावडर बनवून घ्या.

गरम पा’ण्या मध्ये तुर’टी ची पा’वडर घालून गु’ळण्या केल्याने तोंड येण्याची सम’स्या देखील निघून जाते किंवा बाजारा मध्ये शिजवलेली तुरटीची पावडर तुरटी भ’स्म या नावाने मिळते ती देखील तुम्ही वापरू शकता. या उपाया साठी दुसरा घटक लागणार आहे ते म्हणजे केळ. पि’कलेले एक केळ घ्या. त्याचे साल पूर्ण काढा. सु’रीच्या मदतीने उभ्याने के’ळ्या मध्ये एक चि’र पाडा.

तसेच मित्रांनो  दुसरीकडे दोन चिमूट शिजवून बारीक केलेल्या तुरटीची पावडर घ्या. त्यामध्ये आप’ल्या ला मध मि’सळायचा आहे.  मध आपल्या शरीराला मू’ळ व्या धीमध्ये आलेल्या कों’बावर अत्यंत फा’य देशीर ठरतो. ज’ळज’ळ होणे, सूज येणे यामध्ये मध अत्यंत फायदेशीर ठरतो. एक चमचा मध आणि दोन चिमूट बारीक केलेली तुरटीची पावडर एकत्र करून घ्या. हा उपाय केल्याने मू’ळ व्या धी मध्ये पडणारे र’क्त देखील बं’द होईल.

हे मिश्रण चमचा च्या मदतीने का’पलेल्या के;’ळा मध्ये घाला. असे हे के’ळ तुम्ही सकाळी रि’काम्या पोटी खावे. दीर्घ जुनी सम’स्या अस’ल्या स दि’वसा तून दोन वेळेस हा उपाय करा. अन्यथा एक वेळेस पुरेसा आहे. हा उपाय के’ल्या नंतर सुमारे एक तास काही खाऊ अथवा पिऊ नका. स’लग तीन दिवस हा उपाय नक्की करून बघा. असे जमत नसल्यास एक पि’कलेले केळ खा’ल्ल्या नंतर त्व’रित मध व तुरटी पावडर सांगित लेल्या प्रमा’णात एकत्र करून त्याचे चा’टण करा.

मु’ळ व्याध, अ’ल्सर या’सारखा पोटाच्या रो’गां म’ध्ये खाण्या-पि’ण्याच्या सवयी कडे आणि अ’न्ना कडे व्यव’स्थि त लक्ष द्या. मित्रांनो ल क्षात घ्या अति दीर्घकाळ पाईल्स सारखे सम’स्या राहिल्याने पुढे जाऊन क’र्क रो’गाचा देखील धो का असतो. तेव्हा याची वेळीच काळजी घ्या दुर्लक्ष करू नका.

यासोबत बाहेरचे सतत फास्ट फूड जं-क फूड तसेच घरातील देखील ते’ल कट म’साले दार चम चमीत खाऊ नका. खूप रात्री जेवण करू नका यामुळे अपचनाची सम’स्या वाढते. मल त्या गण्या मध्ये त्रा’स होतो.  यासाठी आहार सा;त्विक असावा.पुरेशा प्रमाणात वि’टा मिन्स आणि मिनरल्स व अशी पोषक तत्वे शरीराला मिळतील याची काळजी घ्या. अन्न पदार्थात फा’यबर युक्त अन्नाचे सेवन वाढवावं.

हिरव्या पालेभाज्या सॅलेड आणि फळे भरपूर प्रमाणात खा. अनेक लोक असे सर्वकाही करतात परंतु योग्य मुबलक प्रमाणात पाणीच पीत नाहीत. तेव्हा प्रमाणात पाणी प्या. वर दिलेल्या उपाय यासोबतच तुम्ही अशा प्रकारे तुमचे काळजी घेतल्यास तुम्हाला पाईल्स ची सम’स्या मुळा’पा सून न ष्ट होईल.

या शिवाय तुमचे पोट देखील नियमित साफ होण्याकडे अवश्य लक्ष द्या. तसेच मित्रांनो वरील माहिती हि सर्वसाधारण गृहीतांवर आधारित आहे तरी कोणतेही उपाय करण्याआधी आपण आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.