मराठी समुदाय

महाराष्ट्राचे नंबर 1 जीवनशैली न्यूज पोर्टल
जिच्यासाठी ताजमहाल बांधला..त्या मुमताजचा मृ त्यू कसा झाला होता…त्या शेवटच्या रात्री अनेक लोकांनी तिच्या सोबत…मग मृ त्यू झाल्यानंतर सुद्धा

नमस्कार मित्रांनो तुम्हाला सांगतो की  शहाजहानने ज्या मुमताज साठी जगातील आ श्चर्यजनक गोष्टींपैकी एक ताजमहाल बांधला होता त्या मुमताजचा मृ त्यू खूपच त्रा सदायक रीतीने झाला होता. एक दिवस शहाजहान मीरा बझार मध्ये फेरफ टका मा रत होता. त्याच वेळी त्याची नजर एका मु लीवर प डली. ती मुलगी सि ल्क च्या वस्तू विकत होती. ती मुलगी दुसरी कोणी नसुन मुमताझ होती.

शहाजहानच्या हृ दयात तिचे सौं दर्य इतके बसले होते की त्या मुलगीचा म्हणजेच मु मताजचा पाठलाग करू लागला. त्यावेळी शहाजहानला असे कळले की तिचे नाव अ र्जुं मन बा नो बे गम असे आहे. जी शहाजहानची आई नुर जहान यांची नातेवाईक होती. शहाजहानचे अर्जुबानो बेगम वर इतके प्रे म जडले होते की लगेच त्याने आपले वडील राजा ज हांगीर यांच्याकडे त्या मुलीबरोबर लग्न करण्याची इ च्छा व्यक्त केली.

मित्रांनो  आपल्या मुलाची इ च्छा हीच आपली इ च्छा म्हणून राजा जहांगीर या ल ग्नासाठी तयार झाले. तसे तर मुमताज ही शहाजहानची चौथी बायको होती. पण असे म्हणतात की इतर तीन बायकां व्यतिरिक्त शहाजहानचे मुमताज बरोबर खूपच वेगळे आणि घ ट्ट सं बं ध होते. शहाजहानची मुमताज ही आवडती बा यको होती. शहाजहान आणि मुमताजची ते रा मु ले होती आणि आता मुमताज चौ दा व्या मुलाला जन्म देणार होती.

१३ मुलांना ज न्म दिल्यानंतर मुमताज शा री रिक दृष्ट्या खूपच कम जोर झालेली होती. जसजशी प्र स्तुती जवळ आली त्याच दरम्यान डेक्कन मध्ये खान जहान लोदी याच्या वि द्रो हा ला अमलात आणण्यासाठी शहाजहानला बु ऱ्हानपूर ला जायचे होते. त्यावेळी मुमताज ग र्भवती होती. शहाजहान तिच्यावर खूपच प्रे म करत होता आणि म्हणूनच त्याला मुमताजला सोडून दूर जायचे नव्हते.

मुमताज ग र्भवती असून देखील शहाजहानने तिला आ ग्रा पासून ७८७  कि लो मीटर असणाऱ्या बुऱ्हाणपूरला घेऊन गेला. त्यावेळी इथे सै निक अभियान चालू होते. खूप दूरचा प्रवास केल्यामुळे मुमताज खूपच थकून गेली होती. आणि याचाच परिणाम तिच्या ग र्भावर देखील झाला. मुमताजला आता कसे तरी व्हायला चालू झाले होते. शहाजहानला मुमताजच्या अवस्थेची बातमी मिळाली होती.

यावेळी तो मुमताज जवळ जाऊ शकला नाही म्हणून त्याने हकीम आ न्ना तिच्याजवळ पाठविण्याचा निर्णय घेतला. १९ जुन १६३१ च्या रात्री मुमताजची प्र स्तुती पी डा वाढली होती. मुमताज मंगळवार च्या सकाळ पासून ते बुधवार च्या अर्ध्या रात्रीपर्यंत खूपच वाईट हा ल झाले होते. शाही हकीम वजीर खान मुमताज जवळ उपस्थित होता. याआधीही तो ममताच्या प्र स्तुती वेळी हजर असायचा.

तीस तासांच्या प्र सव पीडे नंतर मुमताज ने एका मुलीला ज न्म दिला पण मुमताजची प रिस्थिती खूपच वाईट झाली होती. मुलीला जन्म दिल्यानंतर मुमताजचे अंग खूपच थरथर का पत होते. तिचे शरीर थंड पडू लागले. तिच्या शरिरातुन होणारा र क्त स्त्राव तिथे उपस्थित हकीम रोखू शकत नव्हते. मुमताज त डफ डत होती. तिकडे शहाजहानने मुमताजच्या चौकशीसाठी खूप संदेशवाहक पाठवले होते पण कोणीही परत गेले नाही.

खूप रात्र झालेली होती किं बहुना पहाट होत आलेली होती. शहाजहानने स्वतः तिथे जाण्याचा निर्णय घेतला. त्याच वेळी त्याला असा संदेश मिळाला की मु मताज ठीक आहे पण खूप थकलेली आहे. मुलीला ज न्म दिल्यानंतर मुमताज गा ढ झोपे मध्ये गेलेली आहे. तिला त्रा स देऊ नका. मुमताज ने शहाजहान ला बोलून आणावे असा संदेश दिला. शहाजहान झोपणारच होता इतक्यात त्याला हा संदेश मिळाला.

संदेश मिळाल्यासही शहाजहान तिला भेटण्यासाठी गेला .त्याच वेळी मुमताजला सर्व हकीमआनी घेरले आहे असे त्याला दिसले. मुमताज का प त होती. ती मृ त्यूच्या अगदी जवळ होती. शहाजहान बादशहाचा आवाज ऐकून मुमताज नाही आपले डोळे उघडले. मुमताजच्या डोळ्यांमध्ये पाणी आले होते. शहाजहा मुमताजच्या डोक्याजवळ बसून राहिला. मुमताजने शेवटच्या वेळी शहाजहान कडून दोन वचने घेतली. पहिले वचन असे होते की, शहाजहानने दुसरे ल ग्न करू नये.

आणि दुसरे वचन असे होते, एक अनोखा मकबरा बनवला जावा. जो खूपच आश्चर्यकारक आणि वेगळा असावा. यानंतर काही वेळातच पहाटे मु म ताजचा मृ त्यू झाला. मुमताजचा मृ त्यू झाला त्या वेळी ती चाळीस वर्षांची होती. मुमताज आणि शहाजहानला चौदा मुले होती त्यातील आठ मुले होती आणि सहा मुली होत्या. मुमताजची सेवा करणाऱ्या उनिसाने मुमताज असे मृ त श रीर रुईच्या ५  कपड्यांमध्ये लपेटल.

राज्यातील महिलांनी खूपच शोक केला. अख्खे बुरहानपुर गंभीर झाले होते. श रीर ताप्ती नदीच्या किनाऱ्यावर असणाऱ्या जैना बाग मध्ये अस्थाई रूपात द फन केले गेले. मृ त्यूच्या बारा वर्षानंतर तिच्या प्रे ताला आग्र्याच्या निर्माणाधीन ताजमहालमध्ये दफन केले गेले. अशा रीतीने १७  जून १६३१  ला एका मुलीला जन्म दिल्यानंतर मुमताज यांचा खूपच त्रा सदायक रित्या मृ त्यू झाला होता.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.