मराठी समुदाय

महाराष्ट्राचे नंबर 1 जीवनशैली न्यूज पोर्टल
पैसा आणि स्टेटस मिळवण्यासाठी मी माझ्या विवाहित बॉससोबत संबंध ठेवले..पण काही दिवसांनी मला..

नमस्कार मित्रानो तर आज आपण पाहणार आहोत एका मुलीची कहाणी तर ती म्हणते.. माझ्या आयुष्यात एक व्यक्ती भेटली. मला कळले की मी ज्या कंपनीची नोकरी सुरू केली त्या कंपनीचे ते सीईओ आहेत. मी माझ्या बॉ सशी  सं-बंध  बनल्या मुळे फार कमी वेळात यशाची शिडी चढली. मला काहीही पश्चात्ताप नव्हता, कारण जर सर्व काही लवकरच उपलब्ध असेल तर ते करण्यास कोण नकार देईल.

कॉर्पो रेट सं स्कृती आ व्हानांनी भरलेली आहे हे गुपित नाही. उच्च पदावर बसलेले लोक केवळ पुढे जाण्याचे आमिष दाखवून लैं गि क छ ळ करतात असे नाही तर कमी वेळात पैसे कमव ण्याची हौ सही लोकांना तसे करण्यास भाग पाडते. मीही  त्यातललीच एक होते.

माझ्या कामाचे आयुष्य एका झटक्यात पूर्ण पणे बदलून जाईल असे मला कधीच वाटले नव्हते. खरं तर, मी सुरु वाती पासूनच प्रबळ इ च्छा शक्ती असलेली स्त्री आहे. माझ्या करिअर मध्ये पुढे जाण्याची मला नेहमीच इच्छा होती, ज्यासाठी मी वयाच्या २५ व्या वर्षी जाहिरात ए जन्सी मध्ये काम करण्यास सुरुवात केली.

मी कामात खूप हुशार होते , त्यामुळे फार कमी वेळात माझे नाव कंपनी तील सर्वात लोक प्रिय लोकांमध्ये सुरू झाले. तीन वर्षांत आकाशाला भिडण्याचा पराक्रम मी केला होता. मात्र, मला तुमच्या पासून लपवायचे नाही की, माझे व्यावसायिक आयुष्य सेट होत असताना माझ्या वैयक्तिक आयुष्यात भूकंप आला.

कारण माझ्यासोबत एक तासा पेक्षा जास्त वेळ घालवायचा नव्हता. यात माझाही काही दोष आहे. खरं तर माझी वृत्ती फार विचित्र होती. हे देखील एक कारण आहे की मी अशा सं बं धां वर लक्ष केंद्रित केले जेथे माझ्या गरजा चांगल्या प्रकारे पूर्ण केल्या गेल्या.

मला प्रमोशन मिळाले माझ्या जिद्द आणि मेहनती मुळे मी चार वर्षात त्या कंपनीत चांगले स्थान मिळवले होते. एकी कडे मी माझ्या करि अरम ध्ये दिवसें दिवस प्रगती करत होतो, तर काही लोक मला पाहून वाईटच जळत होते. यादरम्यान, माझ्या बद्दल केवळ विविध गोष्टी उडाल्या नाहीत तर अनेक लोक असा अंदाज लावू लागले की माझे कंपनीच्या सीई ओ सोबत अफे अर आहे, ज्यामुळे मी पुढे जात आहे.

इतकंच नाही तर ही जागा मिळ वण्या इतपत मी हुशार नाही, अशी टोमणाही लोकांना ऐकू आली. माझ्या अवैध सं बं धां मु ळे मला ही बढती मिळाली. तथापि, हे सर्व खरे होते. माझे माझ्या सीई ओ सो बत ए क्स्ट्रा मॅ रि टल अफेअर होते.

मी त्याची र-खे ल झाली  खरंतर मी कंप नीत काम करायला लागण्या पूर्वी सावनला भेटलो होतो. आम्ही दोघे एका बा र मध्ये भेटलो. आम्हाला एकमे कां सोबत वन ना ईट स्टँ ड करायचा होता. पण त्यानंतर आम्ही प्रत्येक रात्र एकमे कां सोबत घालवली. मला त्याच्या सोबत रि लेशन शि प मध्ये राहायचे नव्हते. पण मला त्याच्याशी हु क अप करायला खूप आवडायचं.

जेव्हा आम्ही डे टिं गला सुरुवात केली तेव्हा मला कळले की तो आधीच विवा हित आहे. तथापि, माझ्या नै तिक तेमु ळे मला त्याला पुन्हा भे टण्या पासून रोखले गेले. पण त्याच्या मजेदार श ब्दांनी मला त्याच्याकडे आक र्षित केले. तथापि, मी देखील त्याला असे करण्या पासून परा वृत्त करू शकले नाही.

एकमेकांचे आयुष्य गुप्त ठेवले.. मी तुझ्या पासून लपवू इच्छि त नाही, माझे त्याच्याशी वर्षानु वर्षे अ फेअर आहे. मला त्या च्या बद्दल फारशी माहिती नाही. मला एवढेच माहीत आहे की तो खूप श्रीमंत आहे. तो चांगल्या कु टुं बातील आहे. आमच्या नात्याबद्दल मला एक गोष्ट खूप आवडते ती म्हणजे आम्ही दोघे एकमेकांचे आयुष्य गुप्त ठेवतो.

मात्र, जेव्हा मला कळले की ते कं पनीचे सी ईओ आहेत, तेव्हा हे पाहून मला ध क्काच बसला. मी संकोचत होतो. पण हॉ टेल्स मध्ये मी टिंग्ज आणि बिझनेस ट्रिप दरम्यान मी त्याला भेटत राहिलो. प्रत्येक प्र संगात तो मला खास वाटतो. मी त्याच्यावर प्रेम करत नाही. पण आज मी जे जीवन जगत आहे त्यात मी खूप समाधानी आहे.
मला सर्व प्रकारे फायदा झाला

मी माझ्या बॉ सला संतु ष्ट करू शकेन, असे मला कधीच वाटले नव्हते. पण असे केल्याने मला सर्व प्रकारे फायदा होत आहे. मला त्यात काही अडचण दिसत नाही. बायको पासून लपून हे सगळं करण्याचा सुरक्षित मार्ग तो शोधू शकला, तर मीही ऑफि स मध्ये कोणालाही न सांगता त्याची र-खे ल  होण्याचा मार्ग शोधू शकले. आज मी जे काही आहे ते फक्त त्याच्या मुळेच आहे.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.