मराठी समुदाय

महाराष्ट्राचे नंबर 1 जीवनशैली न्यूज पोर्टल
प्रे-ग्नेंट होण्यासाठी या महिलेने एका रात्रीसाठी भाड्याने बोलवला माणूस पण मला दिवस गेले नाहीत म्हणून मी त्याला पुन्हा बोलवलं मग दुसऱ्या रात्रीला तर त्याने..

नमस्कार मित्रांनो आज आपण पाहणार आहोत की आजच्या या  एकविसाव्या शत-काची पिढी खूपच सु-धारित विचाराची झालेली आहे व विज्ञानाच्या मदतीने  मनुष्याने अशक्य गोष्टी शक्य देखील केले आहे. त्यामुळे वि-ज्ञानाच्या जोरावर आपले हे जग खूपच पुढे गेले आहे. आणि माणसाच्या प्रत्येक प्रॉ ब्लेमचे सोल्युशन विज्ञानाने उपलब्ध देखील करून दिले आहे. विज्ञानाच्या सहाय्याने कोणत्याही अशक्य असलेल्या गोष्टी सहजरीत्या साध्य करता येतं ज्या गोष्टी नैसर्गिक रित्या पण ठेवू शकत नाही.

मित्रांनो त्यातीलच एक गोष्ट म्हणजे नैसर्गिक रित्या प्रे ग्नेंसी करणे. ज्या स्त्रि-या नैसर्गिक रित्या प्रे ग्नेंट राहण्यासाठी अस-मर्थ ठरतात. त्या स्त्रिया वेगवेगळे पद्धतीने प्रे ग्नेंट होऊन आपल्या मुलास जन्म देतात. आजच्या या लेखामध्ये हे योग्य आहे का महिलेबद्दल आपण माहिती घेणार आहोत. या म हिलेने ग र्भ वती होण्यासाठी एका पुरुषाची नेमणूक केली आहे. मात्र ती प्रे ग्नेंट झाल्यानंतर चक्क ती बाई त्या माणसाच्या प्रेमात पडली आहे आणि या दोघांनी आता ल ग्नाचा निर्णय घेतला आहे.

मित्रांनो  परदेशातील लोकांमध्ये ग र्भ धारणेसाठी वेगवेगळे व वि चित्र पर्याय निवडले जातात. यातील काही शु क्राणू देत असतात. हे आपल्याला माहीतच आहे. यामध्ये द वाखान्यांमध्ये जाऊन नोंद केल्यानंतर जे एखादी स्त्री नैसर्गिक रित्या ग र्भवती राहू शकत नाही. तर असे काही लोक इतरांच्या शु क्राणूच्या मदतीने मुलांना जन्म देतात आणि पालक बनतात. त्याचबरोबर स रोगसी ही देखील एक पद्धत आहे.

पण आता आजकाल परस्परांच्या सहमतीने भाडेतत्त्वावर माणसांनाच कामावर घेऊन ग र्भवती होण्याची नवीन पद्धत आता प्रचलित होत आहे. जा स्त्रि-या आई होऊ इच्छितात त्या स्त्रि-या अशा पुरुषांना ऑ नलाइन शोधतात. व त्यांच्याशी शा री रिक सं बंध ठेवून नैसर्गिक रित्या त्यांचे शु क्राणू आपल्या शरीरामध्ये घेतात आणि ज्यावेळी ह्या स्त्रिया प्रे ग्नेंट होतात. त्यावेळी त्या पुरुषाशी यांचा काहीही सं बं ध राहत नाही. त्यामुळे ही पद्धत खूपच सोयीस्कर व श रीरासाठी हा नीकारक नसल्यामुळे या पद्धतीचा निकाल जास्त प्रमाणात उपयोग केला जात आहे.

यामध्ये ज्या स्त्रिया आयबीएन करून प्रे ग्नेंट होण्यासाठी प्रयत्न करतात. त्यामध्ये बहुतांशी हे प्रयत्न यशस्वी होतातच असे नाही. यामध्ये अपयशाचे देखील चान्स खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. पण अशा पद्धती तिने जर प्रे ग्नेंट राहिल्या तर यशस्वी होण्याचे चान्सेस मोठ्या प्रमाणात असतात. या कारणाने विदेशातील स्त्रिया परपुरुषाशी शा री रिक सं बं ध ठेवताना व त्यांच्या सोबत झोप-णे देखील पसंत करतात.

तर मित्रांनो अशाच एका महिलेने तिचा अनुभव शे अर केला आहे. व तिने प्रे ग्नेंट होण्यासाठी ज्या पुरुषाला विकत घेतले होते. ती त्या पुरुषाच्या प्रे मात पडली आहे. ज्या पद्धतीने ती त्या मनुष्याच्या प्रे मात पडली आहे. त्या पद्धतीनेच तो मनुष्य देखील तिच्या प्रेमात पडला आहे. व त्या मुलाच्या ज न्मानंतर दोघेही त्या मुलाला पालकाचे प्रे म देण्यासाठी सज्ज देखील झाले आहेत. व हा तिचा अनुभव त्या महिलेने एका मुलाखतीमध्ये स्वतः सांगितले आहे.

ति त्या मनुष्याला ऑ नलाइन भेटली होती व त्या व्यक्तीचा रे ट निश्चित करून झाल्यावर त्यांनी हॉटेलमध्ये रूम बुक केली होती. हॉटेलमध्ये जाण्यापूर्वी फक्त दहाच मिनिटात ती त्या पु रुषाला भेटली होती. त्यानंतर ते दोघेही त्या हॉटेल मध्ये गेले व त्यांनी त्यांचे सं बं ध ठेवून झाल्यानंतर दोघेही आपापल्या घरी निघून गेले, मात्र या दोघांनीही केलेल्या या पहिल्या कराराचा प्रयत्न मात्र यशस्वी ठरला नाही व ती महिला  प्रे ग्नेंट राहू शकली नाही.

तर त्यामुळे तिने पुन्हा त्या पुरु-षाला बोलावले आणि परत पुन्हा आपल्याकडे बोलून घेतले यामध्ये तुम्हाला सर्वात महत्वाची गोष्ट सांगायची म्हणजे ती महिला लवकरचं येत्या महिन्यामध्ये त्या मुलाला जन्म देणार आहे. तसेच त्या महिलेला त्या पुरुषाबद्दल जास्त काही माहीत नव्हते. मात्र प्रे ग्नेंट राहिल्यानंतर त्या दोघांमधील सं बं ध चांगले. निर्माण झाले व ते एकमेकांना चांगले ओळखू लागले.

ज्यावेळी ती महिला प्रे ग्नेंट झाली सर्वात आ-श्चर्याची गोष्ट म्हणजे ती त्यावेळी दुसऱ्या कोणाच्या तरी रि ले शनशिप मध्ये होती. दुसऱ्या कोणाच्या तरी प्रे मात असताना तिने दुसऱ्याच दात्याकडून प्रे ग्नेंसी कं सीव केली होती. त्या दरम्यानच ति त्याच्या प्रे मात पडली. ग र्भवती झाल्यानंतर तिच्या लक्षात आले, की ज्या व्यक्ती पासून आपण प्रे ग्नेंट झालो आहोत. त्या व्यक्तीचे आपले सं बं ध चांगले चालले आहेत. व त्यांच्या नात्यांमध्ये एकरुपता वाढू लागली आहे.

हा जो व्यक्ती जिच्या ती प्रेमात पडली आहे. तो मनुष्य सा-धा-सुधा नसून तो एक बि झनेस मॅ न आहे. आणि हा बिझनेस मॅन असलेला मनुष्य ज्या स्त्रिया ग र्भ वती होऊ इच्छितात त्यांना मदत करत असतो. बिझनेस मॅ न बद्दल बोलायचे झाले, तर त्याने अनेक महिलांना ग र्भवती केले आहे. व त्यांची अशा प्रकारे मदत करून त्यांना आ ई होण्याची सुख दिले आहे.

आणि या सर्व गोष्टींचा त्या महिलेला काहीही फरक पडत नाही कारण की दोघेही आता एकमेकांच्या प्रेमात हेत व त्यांच्या ज न्माला येणार्‍या मुलाला ते दोघे एकत्र प्रे म देखील देऊ इच्छितात. २९ वर्षाच्या या महिलेने सांगितले की तिच्याकडे असे काहीतरी होते, परंतु तिच्या आयुष्यामध्ये अशा गोष्टी एकापाठोपाठ एक झाल्यामुळे ती त्या मनुष्याला सोडून राहू शकत नाही. वतीने त्या मनुष्य बरोबर आपले सर्व आयुष्य घालवण्याचा निर्णय घेतला.

आता ही पद्धत जगभरामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्ध होत आहे. ग र्भ धारणेची ही पद्धत इतर देशांमध्ये देखील खूपच लोकप्रिय होत आहे. कारण आ य व्हीएफ मध्ये शु क्राणू मिळवण्यासाठी भरपूर पैसे खर्च करावे लागतात. आणि खूप पैसे खर्च करून जरी ही पद्धत वापरली तरी याचा रिझल्ट 100% येत नाही. म्हणूनच भाड्याने मनुष्य घेऊन नैसर्गिक रित्या ग र्भ वती होण्याची पद्धत जास्त लोकप्रिय होत चालली आहे.

अशी पद्धत लोकप्रिय होत आहे कारण यामध्ये कोणता आहे भा वनिक सं बं ध येत नाही. कारण यामध्ये लोक एकमेकांना भेटतात त्यांचे ते ठरवतात. व त्यांची किंमत ठरल्यानंतर ज्यावेळी ती स्त्री प्रे ग्नेंट होते. त्यावेळी त्यांचा या स्त्रीशी काहीही सं बं ध राहत नाही. व ते दोघे एकमेकांच्या संपर्कात देखील येत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या कसल्याही प्रतिष्ठेला किंवा प्रतिमेला धो का निर्माण होत नाही. त्यामुळे ही पद्धत सर्वांसाठीच लोकप्रिय ठरत आहे.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.