मराठी समुदाय

महाराष्ट्राचे नंबर 1 जीवनशैली न्यूज पोर्टल
स्त्रीला १ तास न थांबता कसे खुश करावे…त्यासाठी करा फक्त हे एक…ती तुम्हाला कधीही सोडून..

नमस्कार मित्रांनो तर आज आपण पाहणार आहोत कि अनेक महिलांना आपले मन मोकळेपणाने मोकळे करता येत नाही. त्या अंथ रुणा वर आपल्या जो डीदाराला किंवा पतीला त्यांच्याकडून काय हवे आहे हे उघडपणे सांगत नाहीत, त्यामुळे पुरु षांच्या मनात नेहमीच प्रश्न असतो की स्त्रीचे मन कसे जाणून घ्यावे. तथापि, महिलांच्या भा वना जाणून घेणे इतके अवघड नाही.

तुम्हाला त्यांच्या शरी रा बद्दल माहिती असणे महत्त्वाचे आहे. जेव्हा तुम्हाला समजेल की बायकोला सं बंध प्रस्था पित करण्यासाठी कसे पटवायचे किंवा स्त्रीला कशी आ वड नि र्माण होईल, तेव्हा तुमची प्रत्येक सम स्या स्वतःहून सुटेल. जर तुम्ही तुमच्या जो डीदारा सोबत या काही स्टेप्स फॉलो केल्यास तुमचे लैं गि क ला ईफ चांगले होऊन खूप पुढे जाईल.

जेव्हा स्त्रिया पुरु षांशी संबं ध बनवतात तेव्हा सुरुवातीला त्यांच्याशी थोडे प्रेमळ आणि सौ म्य असावे ही त्यांची इ च्छा असते. खरं तर, स्त्रियांना सं भो गाची सुरुवात हळूहळू आवडते. तिला तिच्या के सांना स्ट्रो क करणे, तिच्या मा नेचे प्रे माने चुं बन घेणे आणि तिच्या डोळ्यात पाहणे आवडते. होय, त्यांना हवे तेव्हा तुम्ही वेग वाढवू शकता.

फोर प्ले खूप महत्त्वाचा आहे – सामान्यत: स्त्री-पुरुषांचे श रीर आणि सं बंध प्रस्था पित करताना त्यांची प्रति क्रिया वेगळी असते. एखादी स्त्री पुरुषा सोबत किती काळ समा धानी राहू शकते या प्रश्नाचे उत्तर तुम्हाला अनेकदा सापडत असेल, तर लक्षात घ्या की महिलांना का मो त्ते जना जाणवण्यासाठी फोर प्ले खूप महत्त्वाचा आहे.

वास्त विक, स्त्रीचे श रीर काही वेळाने सं बंध प्रस्था पित करण्यासाठी तयार होते आणि त्यामुळे जर ते करण्यापूर्वी फोर प्ले केला गेला तर स्त्री आणि पुरुष दो घे मिळून कामो त्तेज नाचा आनंद घेऊ शकतात. फोर प्ले करताना महिलांमध्ये पूर्ण पणे वेगळ्या प्रकारचा उ त्साह असल्याचे एका सर्वे क्षणात समोर आले आहे.

लिं गा च्या आकारा बद्दल काळजी करण्याची गरज नाही – सामान्यत: असे मानले जाते की पुरुषाच्या लिं गा चा आकार त्याला सं बंध प्रस्था पित करण्या दरम्यान मिळणाऱ्या समा धानावर मोठ्या प्रमाणात प्रभाव टाकू शकतो. प्रौ ढ व्हि डि ओ सा म ग्री वेब सा इटवर केलेल्या अ भ्यासात असे दिसून आले आहे की बहुतेक स्त्रिया या मताशी सह मत नाहीत.

अभ्यासात असे आढळून आले की, त्यापैकी अनेकांसाठी, सं बंध प्रस्था पित करताना तुम्ही ते कसे वापरता हे अधिक महत्त्वाचे आहे. काहीवेळा एखाद्या स्त्रीला पुरुषाचे जन नें द्रिय आ कार कमी केल्याने अधिक समा धानी वाटू शकते, जर पुरुषाने फोर प्ले आणि संबं धांचा आनंद घेतला आणि जो डीदा राच्या इ च्छां वर लक्ष कें द्रित केले तर त्याचवेळी एका सं शो धनात असेही आढळून आले आहे की पुरुषांना लिं गा च्या आ काराची महिलां पेक्षा जा स्त काळजी असते.

मुलींबद्दल एक रं जक माहिती देखील समोर आली आहे की त्यांना या दरम्यान अनेकदा काहीतरी नवीन करण्याची इ च्छा असते. क ल्प नारम्य अनेक गोष्टींबद्दल त्यांच्या मनात असते, परंतु त्यांच्या जोडी दारा नेही काहीतरी नवीन करावे असे त्यांना वाटते. ते त्यांना अधिक उत्ते जित करते.

तसे, काहीतरी नवीन करण्याचा अर्थ केवळ पो झि श नशी संबं धित नाही तर ते फोर प्ले दरम्यान काय करू शकतात, हे देखील त्यांना उत्ते जित करते.का अभ्यासात महिलांनी कबूल केले की शारी रिक सं बंध प्रस्था पित करताना पुरुषांनी त्यांच्या शरी राच्या प्रत्येक अव यवा शी खेळावे अशी त्यांची इ च्छा असते.

इतकेच नाही तर पुरुषांनी डोळ्यात डोळे घालून प्रेम दाखवणे, त्यांच्या वि विध अं गां वर ओ ठ टे कवने हे महिलांना खूप आवडते. जेव्हा स्त्रीच्या शरी राचा विचार केला जातो तेव्हा तुम्हाला हे देखील माहित असले पाहिजे की स्त्रि’यांना वेग वेगळ्या पो झि शन मध्ये सं बंध प्रस्था पित करणे आवडते.

त्यांना नेहमी एक किंवा दोन प्रकारे सं बंध प्रस्था पित करणे आवडत नाही. त्यांना ते कंटाळ वाणे वाटते आणि मग त्या या गोष्टीचा आनंद घेऊ शकत नाहीत. म्हणून, जेव्हा तुम्ही तुमच्या जो डीदा रा सोबत असता तेव्हा वेगवेगळ्या पो झि शन्स आणि स्टा इल मध्ये सं बंध प्रस्था पित करण्याचा प्रयत्न करा. मग बघा त्या किती खुश होतात ते.

आधीच ठरवून काही करू नका – अनेक वेळा जो डप्यां मध्ये असे घडते की ते रात्रीसाठी आधीच योजना बनवतात. या परिस्थितीत बहुतेक महिला स्वत: ला तयार करू शकत नाहीत. वास्त विक, जेव्हा महिलांना सं बंध प्रस्था पित करण्याचा दिवस आणि वेळ आधीच माहित असते, तेव्हा त्यांच्या मनात त्याबद्दल कोणतीही उ त्सु कता नसते.

महिलांवर करण्यात आलेल्या एका स र्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, जेव्हा त्यांचा पार्ट नर अचानक त्यांच्या जवळ येतो तेव्हा महिलांना जास्त उत्साह वाटतो. आता हे तथ्य जाणून घेतल्यावर, तुमच्या पत्नीला किंवा जो डी दाराला बेडवर खूश करणे तुमच्यासाठी खूप सोपे होईल.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.