मराठी समुदाय

महाराष्ट्राचे नंबर 1 जीवनशैली न्यूज पोर्टल
शक्तिशाली वशीकरण मंत्र.. हा मंत्र फक्त १ वेळा म्हणा आणि कोणताही व्यक्ती स्त्रीला एका रात्रीत वशीकरण करा..

नमस्कार मित्रांनो आपल्या जीवनात जर तुम्हाला एखादी व्यक्ती आवडत असेल आणि खूप प्रयत्न करूनही ती व्यक्ती तुमच्याकडे पाहत नसेल तर तुम्ही ती व्यक्ती मिळवण्यासाठी हा उपाय करू शकता. या उपायाला व शिकरण उपाय म्हणतात. पण मि’त्रांनो, हा उपाय करताना आपल्याला थोडी काळजी घ्यावी लागेल. लक्षात ठेवा मित्रांनो या उपायाचा गै रवापर करू नका.

चुकीचा वापर म्हणजे काय तर पती-प’त्नी मध्ये तेढ निर्माण करण्या साठी किंवा कोणाचा तरी सं सार तो डण्यासाठी वापरू नका. जर तुम्हाला अशा व्यक्तीचे व शि करण करायचे असेल ज्याचे कुटुंब तुम’च्या मुळे उ द्ध्व स्त होईल तर मित्रांनो असे होणार असेल तर हा उपाय अजिबात करू नका. आणखी एक गोष्ट म्हणजे ज्या व्य’क्तीवर तुम्ही हा उपाय करणार आहात ती व्यक्ती तुम्हाला तुमच्या मना पासून आवडली पाहिजे आणि त्या व्यक्ती बद्दल कोणतीही चु की ची भा वना असू नये.

तसेच मित्रांनो तुमच्या मनात कोणताही स्वा’र्थ किंवा कोण’तेही चुकीचे विचार किंवा अनी ति’मान विचार नसावेत. जर तुम्ही ए’खाद्या व्य’क्ती वर खर प्रे’म केले असेल आणि तरीही तुम्हाला त्या व्य’क्तीचे प्रे’म मिळत नसेल तर मित्रांनो, तुम्ही हा उपाय करा. तर मित्रांनो, जाणून घेऊया हा उपाय कसा करावा.. हा उपाय करण्या साठी आपल्याला शनि वारचा दिवस निवडायचा आहे.

मित्रांनो शनिवारी रात्री झो’पताना एक पांढरा कागद घ्यायचा आहे. एक पांढरा कागद घ्या ज्या वर काही’ही लिहिलेले नाही अगदी ओळी आणि त्यावर लाल शाईच्या पेनने ३ शब्द लिहा. मित्रांनो, तो शब्द आहे व शंम भ कर्म वशं आणि याच्या आधी तु’म्हाला ज्याला वश करायचे आहे त्याचे नाव लिहा.

लक्षात घ्या की येथे फक्त पहिले नाव लिहायचे आहे, आडनाव किंवा व’डिलांचे नाव नाही. ते लिहिल्या नंतर या मं’त्राचा तीन वेळा जप करावा. तर समजून घेण्या साठी एक उदा हरण पाहू. जर त्या व्यक्तीचे नाव जुई असेल. तर बघा, व’शंम भ क र्म वशं जुई होईल! व शंम भ कर्म वशं जु’ई ! व’शंम भ क र्म वशं जुई! हा नामजपाचा मार्ग आहे आणि मग कागदाची घडी करून उशी खाली ठेवा.

रात्री झोपताना उशीखाली हा कागद ठेवा. आणि त्या उशीवर डोकं ठेवून झोपायचं आहे. आता सकाळी उठल्यावर सर्वात आधी हा कागद घ्यायचा आणि तो जाळायचा. जळत असताना, आपण ज्या व्यक्तीचे नाव लिहिले आहे त्याचे नाव तीनदा उच्चारावे लागेल. त्या व्यक्तीचे नाव अतिशय हळू आणि स्पष्टपणे तीन वेळा बोलायचे आहे हे लक्षात ठेवा.

मित्रांनो, हा उपाय केल्यावर तुम्हाला दिसेल की काही दिवसात तुम्ही ज्या व्यक्तीसाठी हा उपाय केला आहे ती व्यक्ती तुमच्याकडे आ’कर्षित होऊ लागेल. ती व्यक्ती तुमच्याबद्दल चांगली भावना निर्माण करेल आणि ती व्यक्ती तुमच्या कडे येऊ लागेल. म्हणून मित्रांनो याला त्याला वशि करण म्हणतात. वशि करण म्हणजे ज्या व्यक्तीवर तुम्ही प्रेम करता आणि कोणत्याही कारणास्तव तुमचे प्रेम स्वीकारत नाही तर ती व्यक्ती तुमचे प्रेम स्वी’का रण्यास सुरुवात करेल.

लक्षात ठेवा पती-प’त्नी मध्ये तेढ निर्माण होईल, एखाद्याचे कुटुंब उ द्ध्व स्त व्हावे, सं’सारातून उठेल अशा घटना घडत असतील तर हा उपाय करू नये. मित्रांनो, आम्ही तुम्हाला वारं वार चे ता वणी देत आहोत की जर तुम्ही असे काही केले तर त्याचे उलटे परिणाम लगेच सुरू होतात. तुम्ही ज्याचा संसार उ ध्व स्त करण्याचा प्रयत्न करता त्याचा नाश न करता तुमच्या आ’युष्याचे वाटोळे होण्याची शक्यता आहे आणि म्हणूनच मित्रांनो,

हे उपाय अत्यंत काळजी पूर्वक करा आणि तुमच्या हृदयात खरे प्रेम असेल तरच या उपायाने तुम्हाला तुमचे प्रेम नक्कीच परत मिळेल. भारतीय ज्योतिषशास्त्रात असे अनेक मंत्र आहेत जे दैनं दिन जीवनात उपयुक्त आहेत. या मंत्रांचा जप आणि योग्य प्रकारे वापर न केल्यास अनेक वाईट गोष्टी घडू लागतात. या मंत्रांची योग्य प्रकारे उपासना करून त्यांचे आधिपत्य देवांना आपल्या पक्षात घेणे आवश्यक आहे.

नोकरीत यश – तुमचे वरिष्ठ तुमच्यावर नाराज असतील, तुम्ही कितीही चांगले काम केले तरी तुम्हाला यश मिळत नाही, तर तुम्ही दररोज सकाळी किंवा कामाच्या कोणत्याही वेळी महात्रिपूर सुंदरी देवीच्या त्री त्री त्री या तीन अक्षरांचा मंत्र जप करा. यामुळे काही दिवसांत तुमचे वरिष्ठ तुमच्याकडे आक र्षित होऊ लागतील.

व्यवसायातील यशासाठी – अनेक वेळा मोठी गुंतव णूक करूनही आपल्याला हवे तसे यश मिळत नाही. उलट अनेक वेळा आपण पाहतो की काही लोक कमी गुंतवणुकीत जास्त कमावतात, पण मोठी गुंतव णूक करून नुकसान होते. अशा स्थितीत व्यवसायात यश मिळ वण्यासाठी तीन अ’क्षरी मं’त्राचा खूप उपयोग होतो.

यासाठी महाकालिका देवीच्या तीन अक्षरी मंत्र्याचा क्री, क्री, क्री असा जप करून दररोज व्यवसाय करावा. हा जप दररोज सकाळी किंवा सं’ध्या काळी १०८ वेळा करा. तुम्हाला यश मिळू लागेल. तुमच्या व्यव सा याशी संबं धित ग्राहक तुमच्या कडे आक र्षित होतील आणि तुमच्याकडे येऊ लागतील. मित्रांनो वरील माहिती हि सर्वसाधारण गृहीतांवर आधारित आहे आमचे पेज कोणतेही अंधश्रद्धा पसरवण्याचे काम करत नाही.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.