मराठी समुदाय

महाराष्ट्राचे नंबर 1 जीवनशैली न्यूज पोर्टल
स्वप्नामध्ये सं’भोग केल्याने नक्की काय होते हे बघा.. स्त्री-पुरुष दोघांनीही जाणून घ्या.. आणी जर अशी स्वप्ने पडत नसतील..

नमस्कार मित्रांनो आणि भगिनीनो आपल्याला काही वेळा अनेक प्रकारची स्व प्ने पडतात त्याचा आपल्या जीवनाशी काहीना काही सं बं ध नक्कीच आसतो तर आज आपण  रात्री झोपल्यानंतर किंवा दुपारी झोपल्यानंतर स्व प्ने पडत असतात. ही स्वप्ने बऱ्याच प्रकारची असतात. काही जणांना चांगली स्वप्ने पडतात. तर काही जणांना वा’ईट स्वप्ने पडतात. मित्रांनो आपण दिवस भर जे काही करतो त्या सं बं’ धी आपल्याला झोपल्यानंतर स्वप्न पडत असतात. तर मित्रांनो एखाद्या वेळी आपली ग र्ल फ्रें ड देखील स्वप्नात येते.

पण मित्रांनो तुम्हाला देखील असे स्व प्न पडले आहे का ? आपण आपल्याला आवडणाऱ्या एखाद्या स्त्री बरोबर शा-र रि क सं’बं’ध करत आहोत. तर मित्रांनो अशी स्व प्ने बऱ्याच जणांना पडत असतात. तर मित्रांनो आपण सुद्धा एखाद्या स्त्री बरोबर स्व प्ना मध्ये सं ’बं’ध बनवत असाल. तर ही माहिती संपूर्ण वाचा. स्व प्ना मध्ये से-क्स केल्याने मिळतात काही संकेत.

तर मित्रांनो ही स्व प्नां ची दुनिया खूप वेगळी आहे. झोपल्यानंतर आपल्याला हे माहित नसते की आपण कोणत्या दिनियेत जातो. हे आपल्याला स्वतःला सुद्धा माहित नसते. स्व प्नां ची दुनिया चांगली सु द्धा असते आणी भीतीदायक सु द्धा. स्व प्ने पडण्याचा आणी आपल्या जीवनाचा काही सं’बं’ध आहे हे काहीच समजत नसते. काहीवेळा आपण स्व प्नां मध्ये काही भ या ’नक दृ श पाहतो,

ते कोणाला सांगण्यासारखे पण नसते. मित्रांनो त्यातील एक असे स्वप्न आहे ते म्हणजे, एखाद्या स्त्री सोबत स्वप्नामध्ये से-क्स करणे. हे स्वप्न असे आहे की आपण दुसऱ्या व्यक्तीला सांगू नाही शकत. कारण आपल्याला व समोरच्या व्यक्तीलाही ला’ज वाटण्यासारखे आहे. तर मित्रांनो चला आपण जाणून घेऊया स्वप्नामध्ये सं’बं’ध करण्याचे काय संकेत आहेत.

मित्रांनो  स्व प्ना मध्ये से-क्स करण्याचा अ साही अर्थ असू शकतो की, आपण ते कार्य करण्यासाठी तुमचे व-य योग्य आहे. आणी ज्या व्यक्ती सोबत आपण स्व प्नामध्ये हे कार्य करत असतो. त्यावेळी जर आपले वी-र्य सारखे बाहेर पडत असेल. तर आपण असे समजावे की आपण ल ग्ना च्या वयामध्ये आलेलो आहे. मित्रांनो या करणामुळे देखील आपल्याला असे कार्य करताना स्व प्ने पडत असतात.

आणी त्यामुळेच आपल्या स्व प्ना मध्ये मुली दिसत असतात. तसेच मुलींना देखील स्वप्नामध्ये मुले दिसत असतात. मित्रांनो एखाद्या व्यक्तीला असेही स्वप्न पडते की आपली पत्नी किंवा आपला पती बाहेरील व्यक्तीशी सं’ बं’ ध बनवत आहे. याचा असा अर्थ आहे की, पती पत्नीचे नाते एकदम खूप प्रेमळ आहे. किंवा तुम्हाला तुमच्या पतीकडून किंवा प त्नी कडून तुमच्या गरजा पूर्ण होत नसतील.

मित्रांनो प्रत्येक व्यक्तीच्या मनामध्ये आपली का’ म ’वा ’स ’ना इ च्छा असेल किंवा ती ति च्या पार्ट नर बरोबर खुश नसेल. तर यामुळे आपल्याला आपण दुसऱ्या व्यक्तीसोबत सं’ बं’ ध बनवत आहोत असे स्व प्न पडते. मित्रांनो आपन जर स्व प्नामध्ये एखादी मुलगी आणी मुलगा जर से- क्स करताना पाहिले तर याचे आपल्यला तीन संकेत मिळतात. पहिले म्हणजे आपण आपल्या बॉयफ्रेंड किंवा गर्लफ्रेंड सोबत खुश नाहीय.

दुसरे म्हणजे आपण वयामध्ये आलेलो आहोत. आणी तिसरे कारण म्हणजे आपल्या मनामध्ये हे कार्य करण्यासाठी खूप उ’त्सा’ह निर्माण झाला आहे. या कारणामुळे आपल्याला स्वप्नामध्ये असे दृश पाहायला मिळते. मित्रांनो स्वप्नामध्ये से- क्स करण्याचा असाही अर्थ होऊ शकतो की, आपण खूप घा ब र ट स्वभावाचे असतो. याकारणामुळे आपले प्रेम दुसऱ्या व्यक्तीला सांगू शकत नाही.

आणी ते आपल्या मनामध्येच आपण ठेऊन जातो. या कारणामुळे देखील आपल्याला अशी दृ श्य पाहायला मिळते. जे आपल्या मनामध्ये असलेल्या का म वा स नेच्या इच्छेला स्वप्नामध्ये दाखवत असते. अशी स्वप्ने आपल्याला या कारणामुळे पडत असतात की आपल्याला हे कार्य करायला मिळत नसते. आपल्याला खूप इच्छा असते पण काही कारणांमुळे हे आपण करू नाही शकत.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.